• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tài liệu tuần công dân sinh viên

Email In PDF.

Nhằm giới thiệu cho sinh viên về đối tượng, phương pháp, nội dung nghiên cứu môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) và những văn bản, thông tư quy định khi học môn giáo dục quốc phòng-an ninh và một số quy định trong luật nghĩa vụ quân sự và pháp lệnh dự bị động viên góp phần nâng cao nhận thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.