• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Thông báo chuyển địa điểm các nhóm học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh

Phòng Đào tạo Đại học chuyển địa điểm các nhóm học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh (Tuần 24 từ ngày 19/01 đến 24/01/2015) như sau:

- Nhóm 32 môn Đường lối quân sự của Đảng (mã môn học: 4300111)

Từ giảng đường A.409 chuyển về giảng đường G.202 khu B.

- Nhóm 32 môn Công tác quốc phòng - An ninh (mã môn học: 4300112)

Từ giảng đường B.201 chuyển về giảng đường G.206 khu B.

- Nhóm 32 môn Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (mã môn học: 4300211)

Từ giảng đường A.207 chuyển về giảng đường H.6 khu B.