• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Thông báo điểm Giáo dục quốc phòng - an ninh Học kỳ 1 năm học 2015-2016

Khoa Giáo dục quốc phòng thông báo điểm Giáo dục quốc phòng - an ninh Học kỳ 1 năm học 2015-2016, Tuần 1, 2, 3 - từ ngày 10/08/2015 đến 30/08/2015. Chi tiết xem file đính kèm.