• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đề cương môn học GDQP-AN và tài liệu tham khảo

Email In PDF.

 

 

Đề cương môn học
Tài liệu tham khảo:
Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Xây dựng nền QPTD - ANND

  Đường lối quân sự   của Đảng (4300111)

Chiến tranh nhân dân 
Xây dựng LL vũ trang nhân dân
Kinh tế quốc phòng
- Nghệ thuật quân sự
- Tài liệu khác
Đề cương môn học
Tài liệu tham khảo:
Diễn biến hòa bình
Vũ khí công nghệ cao

Đề cương môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh và tài liệu tham khảo

Dân quân tự vệ
Công tác Quốc phòng, an ninh (4300112) Biên giới, lãnh thổ 
- Dân tộc, tôn giáo
An ninh Quốc gia 
Bảo vệ an ninh Tổ quốc 
Phòng chống TP&TNXH
- Tài liệu khác
Đề cương môn học
Tài liệu tham khảo:
Vũ khí hủy diệt lớn 
Quân sự chung, chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (4300211) Vũ khí bộ binh
Cấp cứu VTCT
Ba môn Quân sự
Chiến thuật
Thuốc nổ 
Bản đồ