• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Danh mục các bài báo của Khoa GDQP đã được công bố

Email In PDF.

DANH MỤC

CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH

VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG

 

 

TÊN ĐỀ TÀI

NGƯỜI CHỦ TRÌ

NGƯỜI

CỘNG TÁC

CẤP

QUẢN LÝ

1 Báo cáo Hội nghị khoa học trường lần thứ 19 năm 2010:“Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện” Nguyễn Văn Quảng Đỗ Kim Chiến  Trường
2 Báo cáo Hội nghị khoa học trường lần thứ 20 năm 2012:“Phòng chống “tự diễn biến” trên lĩnh vực tư tưởng lý luận và một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất” Phạm Quốc Đảm   Trường
3 Báo cáo Hội nghị khoa học trường lần thứ 20 năm 2012:“Biển đông và chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa”   Hà Văn Thanh   Bùi Kim Hồng Trường
4 Báo cáo Hội nghị khoa học trường lần thứ 20 năm 2012: “Xây dựng chương trình quản lý điểm và cấp chứng chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất” Trần Bắc Bộ Nguyễn Văn Quảng Trường
5 Bài báo đăng Tạp chí quốc phòng toàn dân - Số 10/2012: “Trường Đại học Mỏ - Địa chất với nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh” Nguyễn Văn Quảng   Tạp chí QPTD
6 Viết kỷ yếu tham luận tại Hội thảo sĩ quan biệt phái ngành giáo dục và đào tạo năm 2012: “Hiệu quả của sự phối hợp giữa đơn vị chủ quản sĩ quan biệt phái và đơn vị sử dụng sĩ quan biệt phái trong quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh thuộc khoa Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất” Nguyễn Văn Quảng   Bộ Giáo dục và ĐT
7 Bài báo đăng Tạp chí Dân quân tự vệ - Số 57/2012: “Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tự vệ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất” Trần Bắc Bộ   Tạp chí DQTV
8 Kỷ yếu tại Hội thảo Sĩ quan biệt phái ngành Giáo dục và Đào tạo, 2012: “Hiệu quả của sự phối hợp giữa đơn vị chủ quản Sĩ quan biệt phái và đơn vị sử dụng Sĩ quan biệt phái trong quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh thuộc Khoa Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất” Nguyễn Văn Quảng   Kỷ yếu Bộ GD&ĐT
9 Bài báo đăng Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam số 6 (84) T11/2013: “Xây dựng cơ sở dữ liệu lưới khống chế Pháo binh đảm bảo cho các nhiệm vụ chiến đấu của Binh chủng” Trần Bắc Bộ Bùi Thế Trung Tạp chí MTĐTVN
10 Bài báo đăng Thông tin Khoa học quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Số 36, T12/2013 “Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu Trung đội cối 82mm tự vệ Trường Đại học Mỏ - Địa chất”. Bùi Kim Hồng   Tạp chí KHQS
11 Bài báo đăng Tạp chí quốc phòng toàn dân - Số 4/2014: “Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên” Nguyễn Văn Quảng   Tạp chí QPTD
12 Bài báo đăng Tạp chí Dân quân tự vệ - Số 26/2014: “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất” Trần Bắc Bộ Nguyễn Văn Quảng Tạp chí DQTV
13 Bài báo tham gia Hội nghị khoa học trường lần thứ 21 năm 2014:“Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất: thực trạng và giải pháp” Nguyễn Văn Quảng      Trường
14 Bài báo tham gia Hội nghị khoa học trường lần thứ 21 năm 2014: “Chủ nghĩa ly khai dân tộc và một số giải pháp phòng chống chủ nghĩa ly khai dân tộc ở nước ta trong tình hình mới”  Bùi Kim Hồng   Nguyễn Văn Phong   Trường
15 Bài báo tham gia Hội nghị khoa học trường lần thứ 21 năm 2014: “Tổng quan về biên giới trên đất liền của Việt Nam và một số giải pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất về biên giới” Hà Văn Thanh     Trần Thanh Hanh   Trường
16 Bài báo tham gia Hội nghị khoa học trường lần thứ 21 năm 2014:“Giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại họcMỏ - Địa chất theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập” Trần Văn Độ   Trường
17 Bài báo tham gia Hội nghị khoa học trường lần thứ 21 năm 2014:“Xây dựng và ứng dụng website khoa Giáo dục quốc phòng vào công tác thông báo kết quả học tập cho sinh viên tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất” Trần Bắc Bộ   Trường
18 Bài báo đăng Tạp chí Dân quân tự vệ - Số 93/2015: “Một số giải pháp cơ bản phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam” Nguyễn Văn Quảng   Tạp chí DQTV
19 Bài báo đăng Tạp chí Giáo dục & xã hội - Số Đặc biệt, T11/2015 “Đổi mới dạy học theo nhóm nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay” Hoàng Xuân Trường   Tạp chí GD&XH
20 Bài báo đăng Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm Số 7/2015 “Quản lý phát triển dự án tài nguyên số hóa tài liệu nội sinh tại trung tâm thông tin - thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội” Phạm Ngọc Cường Trần Văn Độ Tạp chí KHCN&TP
21  Bài báo tham gia Hội nghị khoa học trường lần thứ 22 năm 2016: “Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay”    
 Nguyễn Văn Quảng
   Trường
22 Bài báo tham gia Hội nghị khoa học trường lần thứ 22 năm 2016: “Nâng cao chất lượng giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay”   Hoàng Xuân Trường    Trường
 23 Bài báo tham gia Hội nghị khoa học trường lần thứ 22 năm 2016: “Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam từ Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đến nay”  Nguyễn Văn Phong    Trường
  24  Bài báo tham gia Hội nghị khoa học trường lần thứ 22 năm 2016: “Một số giải pháp chủ yếu phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên hiện nay”  Phạm Quốc Đảm  Trần Thanh Hanh  Trường
25 Bài báo tham gia Hội nghị khoa học trường lần thứ 22 năm 2016: Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của người thầy trong chiến lược “trồng người”  Trần Văn Độ    Trường
26 Bài báo tham gia Hội nghị khoa học trường lần thứ 22 năm 2016: “Sử dụng mô hình bản đồ vùng biển Việt Nam Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất”  Trần Bắc Bộ  Vũ Thanh Hà  Trường
27 Bài báo tham gia Hội nghị khoa học trường lần thứ 22 năm 2016: “Xây dựng thế trận lòng dân dưới sự lãnh đạo của Đảng từ cách mạng tháng tám đến nay”  Vũ Quang Hay    Trường
 28  Bài báo đăng trên tạp chí kiến thức QP hiện đại năm 2016: "Vài nét về xu hướng phát triển tên lửa chống tăng hiện nay"  Nguyễn Văn Phong   Tạp chí kiến thức QP hiện đại
 29  Bài báo đăng trên tạp chí kiến thức QP hiện đại năm 2016: "In-Đô-Nê-Xi-A trên con đường trở thành cường quốc quân sự biển"  Nguyễn Văn Phong   Tạp chí kiến thức QP hiện đại
30 Bài báo đăng trên tạp chí QP toàn dân năm 2016: "Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh" Nguyễn Văn Quảng    Tạp chí QP toàn dân
31 Bài báo đăng trên tạp chí dạy và học ngày nay năm 2016: "Bài học kinh nghiệm về chuẩn bị lực lượng quân sự trong cuộc tổng tiến công và nổi dạy mùa xuân 1975"  Vũ Thanh Hà   Tạp chí dạy và học ngày nay
32 Bài báo đăng trên tạp chí dạy và học ngày nay năm 2016: "Học thuyết quốc phòng Việt Nam về xây dựng sức mạnh quốc phòng tổng hợp trong thời kì mới"  Trần Thanh Hanh   Tạp chí dạy và học ngày nay
33 Bài báo đăng trên tạp chí kiến thức QP hiện đại năm 2017: "Quan niệm của Nga về bảo đảm an ninh quân sự"  Nguyễn Văn Phong    Tạp chí kiến thức QP hiện đại
 34 Bài báo đăng trên tạp chí Giáo dục và xã hội năm 2017: "Giáo dục quốc phòng, an ninh góp phần nâng cao ý thức kỷ luật học tập cho sinh viên trường Đại học Mỏ địa chất"

 Trần Bắc Bộ

 Vũ Quang Hay Tạp chí Giáo dục và xã hội
 35 Bài báo đăng trên tạp chí Dân quân tự vệ năm 2017: "Một số giải pháp xây dựng lực lượng tự vệ trường Đại học Mỏ-Địa chất hiện nay"  Phạm Công Tú  Trần Bắc Bộ  Tạp chí Dân quân tự vệ
 36 Bài báo đăng trên tạp chí Thông tin khoa học QS Pháo binh năm 2017: "Đổi mới phương pháp dạy học giáo dục quốc phòng - an ninh cho  học sinh, sinh viên trường đại học Mỏ - Địa chất"  Trần Bắc Bộ   Thông tin khoa học QS Pháo binh
 37 Bài báo tham gia Hội nghị khoa học Trường lần thứ 23 năm 2018: "Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý giảng dạy môn GDQP,AN ở trường ĐH MĐC theo học chế tín chỉ"  Phạm Quốc Đảm  

Hội nghị khoa học lần thứ 23

Trường, 2018

 38 Bài báo tham gia Hội nghị khoa học Trường lần thứ 23 năm 2018: "Tư tưởng HCM về xây dựng quân đội- vận dụng xây dựng bản lĩnh chính trị trong quân đội ta hiện nay"  Nguyễn Văn Quảng  

Hội nghị khoa học lần thứ 23

Trường, 2018

 

 39 Bài báo tham gia Hội nghị khoa học Trường lần thứ 23 năm 2018: "Lối sống thực dụng và ảnh hưởng của nó đến sinh viên trường đại học Mỏ - Địa chất hiện nay"  Trần Văn Độ  

Hội nghị khoa học lần thứ 23

Trường, 2018

 40 Bài báo tham gia Hội nghị khoa học Trường lần thứ 23 năm 2018: "Nhận diện hội thánh đức chúa trời và một số giải pháp phòng tránh sự xâm nhập lôi kéo sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất"  Vũ Quang Hay  

Hội nghị khoa học lần thứ 23

Trường, 2018

 
 41 Bài báo tham gia Hội nghị khoa học Trường lần thứ 23 năm 2018: "Giải pháp nâng cao công tác dân vận của Khoa GDQP của trường ĐH MĐC trong tình hình mới"  Vũ Quang Hay  

Hội nghị khoa học lần thứ 23

Trường, 2018

42  Bài báo tham gia Hội nghị khoa học Trường lần thứ 23 năm 2018: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên đảm bảo khảo thí môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay"  Trần Bắc Bộ  

Hội nghị khoa học lần thứ 23

Trường, 2018

 
43  Bài báo tham gia Hội nghị khoa học Trường lần thứ 23 năm 2018: "Quán triệt quan điểm đường lối quân sự của đảng trong xây dựng lực lượng DQTV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng hiện nay"  Trần Bắc Bộ  Phạm Thọ Doàn

Hội nghị khoa học lần thứ 23

Trường, 2018

44  Bài báo tham gia Hội nghị khoa học Trường lần thứ 23 năm 2018: "Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động của LLDQTV trương ĐH MĐC hiện nay" Hoàng Xuân Trường  Phạm Công Tú

Hội nghị khoa học lần thứ 23

Trường, 2018

 45 Bài báo đăng trên tạp chí Giáo dục và xã hội năm 2018: "Chủ động phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên các trường Đại học hiện nay”.  Phạm Quốc Đảm  Lê Thị Định  Tạp chí GD & XH
46  Bài báo đăng trên tạp chí Khoa học quân sự pháo binh năm 2018 : "Khoa giáo dục quốc phòng với việc nâng cao chất lượng giảng dạy"  Phạm Quốc Đảm   Tạp chí Khoa học quân sự Pháo binh
47  Bài báo đăng trên tạp chí Khoa học quân sự pháo binh năm 2018: "Một số kinh nghiệm sử dụng pháo binh chi viện cho Trung đoàn bộ binh 66 của Sư đoàn bộ binh 10 tiến công tiêu diệt căn cứ Non Nước (Tây Nguyên) năm 1972"  Trần Bắc Bộ   Tạp chí Khoa học quân sự Pháo binh
48  Bài báo đăng trên tạp chí Khoa học quân sự pháo binh năm 2019: "Điểm mới trong công tác giảng dạy Giáo dục Quốc phòng, an ninh tập trung của Khoa Giáo dục quốc phòng Trường Đại học - Mỏ địa chất"  Phạm Quốc Đảm   Tạp chí Khoa học quân sự Pháo binh
49 Bài báo đăng trên tạp chí Khoa học quân sự pháo binh năm 2019: "Chiến dịch tiến công quảng trị năm 1972-Một số bài học kinh nghiệm về sử dụng Pháo binh" Vũ Quang Hay Tạp chí Khoa học quân sự Pháo binh
50 Bài báo đăng trên tạp chí quốc phòng toàn dân năm 2019: "Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện tự chủ môn học giáo dục quốc phòng và an ninh". Nguyễn Văn Quảng Tạp chí quốc phòng toàn dân T4-2019
         

              KHOA GDQP