Đề cương môn học Đường lối quân sự của Đảng PDF. In Email
Thứ tư, 27 Tháng 4 2016 09:03

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:

- Tiếng việt: Đường lối quân sự của Đảng

- Tiếng anh: The way the Party's military

2. Mã số học phần: 4300111

Số tín chỉ học phần: 03 (3-0-6), Học trong 12 tuần

Số tiết học phần:

Lý thuyết: 45;     Tự học: 90

2. Đơn vị quản lý học phần

2.1.Giảng viên giảng dạy:                                 Mã giảng viên

1. Ths. Phạm Quốc Đảm                                    3001 - 01

2. Ths. Nguyễn Văn Quảng                                3001 - 03

3. Ths. Trần Bắc Bộ                                            3001 - 05

4. Ths. Vũ Quang Hay                                        3002 - 04

5. Cn. Hà Văn Thanh                                          3001 - 04

6. Cn. Hoàng Xuân Trường                                3001 - 06

7. Cn Bùi Kim Hồng                                            3002 - 02

8. Cn. Trần Văn Độ                                            3002 - 03

9. Cn Nguyễn Văn Phong                                  3002 - 05

10. Cn Trần Thanh Hanh                                   3002 - 06

11. Cn Vũ Thanh Hà                                          3002 - 07

2.2. Bộ môn: Đường lối quân sự

2.3. Khoa: Giáo dục quốc phòng

3. Điều kiện học học phần

3.1. Môn học tiên quyết: Không

3.2. Môn học học trước: Không

4. Mục tiêu của học phần

Môn học đường lối quân sự trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng và an ninh; truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự, kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

4.1. Kiến thức

4.1.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học, tầm quan trọng của môn học Giáo dục quốc phòng an ninh

4.1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc mang tính cách mạng và khoa học sâu sắc. Sự vận dụng của Đảng ta vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam và đề ra chủ trương, đường lối chiến lược xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

4.1.3. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và mối quan hệ chặt chẽ giữa quốc phòng toàn dân với an ninh nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

4.1.4. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, tính kế thừa và phát triển những truyền thống quân sự, nét độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam.

4.1.5. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Các nội dung cơ bản về tính chất, đặc điểm, quan điểm, nguyên tắc cơ bản của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, lịch sử truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

4.1.6. Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; Mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4.1.7. Nghệ thuật quân sự Việt Nam; Truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; Đặc trưng nghệ thuật quân sự Việt Nam đã chiến thắng các kẻ thù hùng mạnh nhất.

4.2. Kỹ năng

4.2.1. Nắm vững nội dung cơ bản về đường lối quân sự của Đảng, các quan điểm về giáo dục quốc phòng an ninh và tích cực tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngay khi đang học tập, rèn luyện trong Nhà trường và ở mỗi vị trí công tác tiếp theo

4.2.2. Xây dựng lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của toàn dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân việt nam; về nhiệm vụ, công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

4.2.3. Biết khai thác, vận dụng kiến thức, kinh nghiệm trong quân sự thành kiến thức, kĩ năng riêng của mình và vận dụng linh hoạt các kiến thức đó vào thực tiễn tình huống phức tạp, biến động của công tác hoạt động quân sự.

4.2.4. Bước đầu làm quen làm việc theo nhóm, nâng cao kỹ năng thuyết trình, sử dụng công nghệ trong thuyết trình.

4.2.5. Tăng cường kỹ năng đọc giáo trình, tài liệu tham khảo, thu thập, xử lý thông tin trước trong và sau mỗi bài học, môn học.

 5. Tóm tắt nội dung học phần

     Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học; Nghiên cứu những quan điểm cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, bao gồm: những vấn đề cơ bản của học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc; quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân,chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Kết hợp phát triển kinh tế -xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng ,an ninh; lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ. Nghiên cứu đường lối quân sự của Đảng góp phần hình thành niềm tin khoa học, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và lý tưởng cho sinh viên.

6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần

Đề mục

Nội dung

Số tiết

Mục tiêu

Chương 1

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học

3

 

1.1

Mục đích, yêu cầu

4.1.1

4.2.1

4.2.2

1.2

Đối tượng nghiên cứu

1.3

Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu

1.4

Giới thiệu về môn học giáo dục quốc phòng an ninh

Chương 2

Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc

7

4.1.2

4.2.1

4.2.5

2.1

Quan điểm Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh

 

2.2

Quan điểm Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội       

2.3

Quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa        

Chương 3

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

7

4.1.3

4.2.1

4.2.3

4.2.4

4.2.5

3.1

Vị trí , đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

 

3.2

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc Việt nam XHCN

3.3

Một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay

Chương 4

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

7

4.1.4

4.2.2

4.2.4

4.2.5

4.1

Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc

 

4.2

Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc

4.3

Nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc

Chương 5

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

7

4.1.5

4.2.2

4.2.4

4.2.5

5.1

Đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

 

5.2

Phương hướng xây dựnglực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới

5.3

Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chương 6

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh

7

4.1.6

4.2.3

4.2.4

4.2.5

6.1

Cơ sở lí luận và thực tiễn của sự kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh ở Việt Nam

 

6.2

Nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại ở nước ta hiện nay

6.3

Một số giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh ở Việt nam hiện nay.

Chương 7

Nghệ thuật quân sự Việt Nam

7

7.1

Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc của cha ông ta

 

4.2.7

4.2.3

4.2.4

4.2.5

7.2

Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo

7.3

Vận dụng một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự Việt Nam vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và trách nhiệm của sinh viên

7. Phương pháp giảng dạy

- Giảng viên thông báo cho lớp nội dung cần chuẩn bị ở nhà, giảng dạy lý thuyết ở lớp kết hợp thảo luận nhóm.

- Giảng lý thuyết hết các chương và viết tiểu luận.

- Sử dụng công cụ hỗ trợ giảng dạy, dẫn chứng minh họa bằng video, hình ảnh

8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ tiểu luận và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học phần.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

TT

Điểm thành phần

Quy định

Trọng số

1

Điểm chuyên cần

Số tiết tham dự học/tổng số tiết

10%

2

Điểm bài tập nhóm

- Có báo cáo, thuyết minh, bảng phân công làm việc theo nhóm

- Được nhóm xác nhận có tham gia.

 

3

Điểm tiểu luận

- Có tiểu luận làm theo đúng nội dung được phân công

- Được đánh giá kết quả.

30%

4

Điểm kiểm tra giữa kỳ

- Kiểm tra viết, trắc nghiệm và vấn đáp (kiểm tra viết 45’, trắc nghiệm 30’, vấn đáp 15’)

 

5

Điểm thi kết thúc học phần

- Thi viết (90 phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và hoàn thành bài tiểu luận.

 

60%

9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân (không tính theo thang điểm chữ).

- Sinh viên có điểm trung bình chung môn học đạt từ 5 điểm trở lên mới được công nhận hoàn thành học phần.

10. Tài liệu học tập

[1] Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh; tập 1; dùng cho sinh viên các Trường Đại học và Cao đẳng”. Nxb Giáo dục Việt Nam.

 

[2] Giáo trình giáo dục quốc phòng; phần 1; Dùng cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Hà nội năm 2002.

[3] Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG

[4] Những điểm mới trong văn kiện đại hội XI của Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị - Hành chính

[5] Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Văn phòng Trung ương Đảng.

[6] Mục tài liệu trong Website Khoa giáo dục quốc phòng: http://nde.humg.edu.vn.

[7] Một số văn bản của Đảng, nhà nước về công tác quốc phòng; Bộ Tổng tham mưu, Cục Dân quân tự vệ; Nxb QĐND.

[8] Bộ Quốc phòng, viện lịch sử quân sự Việt nam; Tổng kết tác chiến chiến lược trong hai cuộc kháng chiến trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975); Nxb Quân đội nhân dân.

11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3: Nội dung chuẩn bị

Buổi

Nội dung

Lý thuyết (tiết)

Bài tập

(tiết)

Thực hành

(tiết)

Sinh viên cần chuẩn bị

1

 

Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Đối tượng nghiên cứu

1.3. Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu

1.4. Giới thiệu về môn học giáo dục quốc phòng an ninh

6

0

0

+ Nghiên cứu nội dung chương 1 của tài liệu [1]: Tầm quan trọng, nội dung, phương pháp học môn Giáo dục quốc phòng (mục 1.1 đến 1.4 Chương 1).

+ Xem lại kiến thức đường lối cách mạng của Đảng

+ Tài liệu [7] (từ trang 222 đến trang 230)  chỉ thị về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị Quân đội đối với công tác giáo dục quốc phòng cho học sinh - sinh viên.

+ Nhận nội dung và nghiên cứu, chuẩn bị tài liệu viết tiểu luận môn học đường lối quân sự của Đảng.

2

Chương 2: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc

2.1. Quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh

2.2. Quan điểm Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội 

2.3. Quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa             

14

0

0

+ Nghiên cứu nội dung chương 2 của tài liệu [1] (từ trang 12 đến trang 29).

+ Tìm hiểu nội dung tài liệu [2] (từ trang 15 đến trang 28) để làm rõ hơn về quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

+ Tìm hiểu thêm trong tài liệu [6] để hiểu sâu hơn về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ Quốc XHCN.

3

Chương 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

3.1. Vị trí , đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

3.2. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc Việt nam XHCN.

3.3. Một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay.

14

0

0

+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): chuẩn bị và trả lời các câu hỏi chương 2, tài liệu [1] và trình bày nội dung trước lớp.

+ Nghiên cứu nội dung chương 3 tài liệu [1] (từ trang 29 đến trang 37)

+ Tìm hiểu nội dung chương 3 tài liệu [2] (từ trang 28 đến trang 40) đề làm rõ thêm mục đích, nội dung xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh.

+ Tài liệu [3] (từ trang 94 đến trang 111) Nâng cao chất lượng, hiệu quả Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực.

+ Nghiên cứu trong tài liệu [6] để nắm rõ hơn về các biện pháp xây dựng nên quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

+ Tài liệu [7] (trang 158 đến trang 165). Chỉ thị của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường lãnh đạo, chi đạo công tác quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

4

Chương 4: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4.1. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc.

4.2. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc

4.3. Nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc

14

0

0

+ Làm việc nhóm (theo danh sách đã được phân công); Nghiên cứu các câu hỏi chương 3, tài liệu [1] và chuẩn bị các phương án để trình bày nội dung trên lớp học.

+ Nghiên cứu nội dung chương 4 tài liệu [1] (từ trang 37 đến trang 44)

+ Tìm hiểu nội dung chương 4 tài liệu [2] (từ trang 41 đến trang 52) đề làm rõ mục đích,

đối tượng và quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

+ Nghiên cứu trong tài liệu [6] để nắm rõ hơn về chiến tranh nhân dân Việt Nam.

+ Tài liệu [8] (từ trang 145 đến 178, trang 207 đến 237) để nắm chiến tranh nhân dân địa phương vừa là phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân vừa là phương thức đấu tranh cách mạng của quần chúng; nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân địa phương phong phú, sáng tạo, đạt hiệu quả lớn.

     5

Chương 5: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

5.1. Đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

5.2. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới

5.3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

14

0

0

+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân công): chuẩn bị và trả lời các câu hỏi chương 4, tài liệu [1] và trình bày nội dung của câu hỏi trước lớp.

+ Nghiên cứu nội dung chương 5 tài liệu [1] (từ trang 45 đến trang 53)

+ Nắm nội dung chương 5 tài liệu [2] (từ trang 53 đến trang 62) gồm khái niệm, quan điểm nguyến tắc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

+ Tài liệu [3] (từ trang 108 đến trang 115) Tăng cường quốc phòng và an ninh bảo vệ vững chắc Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

+ Tài liệu [5] (từ trang 236 đến trang 242) về tổ chức Đảng trong quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam.

+ Đọc tài liệu [6] để hiểu nguồn gốc ra đời và những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt nam.

+ Tài liệu [7] (từ trang 841 đến trang 867) hiểu thêm về xây dựng lực lượng vũ trang, nòng cốt là bộ đội chủ lực.

6

Chương 6: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh

6.1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của sự kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh ở Việt Nam

6.2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại ở nước ta hiện nay

6.3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh ở Việt nam hiện nay.

14

0

0

+ Làm việc theo nhóm, chuẩn bị và trả lời các câu hỏi của chương 5, tài liệu [1] và thuyết trình nội dung của câu hỏi trước lớp và trả lời những câu hỏi của nhóm khác.

+ Nghiên cứu nội dung chương 6 tài liệu [1] (từ trang 53 đến trang 73) để nắm cơ sở lý luận, thực tiễn và nội dung của việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh

+ Tài liệu [3] (từ trang 190 đến trang 229) định hướng phát triển ngành, lĩnh vực và vùng.

+ Tài liệu [4] (từ trang 129 đến trang 135) những điểm nổi bật trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

+ Tài liệu [5] (từ trang 124 đến trang 148) phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020.

+ Đọc tài liệu [6] để hiểu mối quan hệ của việc kết hợp kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh ở việt nam.

7

Chương 7: Nghệ thuật quân sự Việt Nam

3.1. Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc của cha ông ta

3.2. Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo

3.3. Vận dụng một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự Việt Nam vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và trách nhiệm của sinh viên

14

0

0

+ Làm việc theo nhóm đã được phân công, chuẩn bị thuyết trình các câu hỏi chương 6, tài liệu [1] trước cả lớp và sẵn sàng trả lời những câu hỏi của các nhóm khác.

+ Nắm nội dung chương 7 tài liệu [1] (từ trang 74 đến trang 93). Tổng hợp nội dung nghệ thuật quân sự Việt Nam.

+ Nắm nội dung chương 7 tài liệu [2] (từ trang 76 đến trang 88).

+ Đọc tài liệu [6] để hiểu thực tiễn và những nét tinh hoa, đặc sắc của nghệ thuật quân sự việt nam.

+ Đọc tài liệu [8] (từ trang 769 đến trang 809) để hiểu Nghệ thuật sử dụng cách đánh sáng tạo trong tác chiến chiến lược lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

+ Nộp bài tiểu luận đường lối quân sự của Đảng.

 Khoa GDQP