Đề cương môn học Công tác quốc phòng - an ninh PDF. In Email
Thứ tư, 27 Tháng 4 2016 14:27

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1. Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công tác quốc phòng, an ninh

- Tiếng Anh: National defense and security

Mã số học phần: 4300112

Số tín chỉ học phần: 02 (2-0-4), học trong 06 tuần.

Số tiết học phần:

                    Lý thuyết: 30 tiết

                    Tự học: 60 tiết

2. Đơn vị quản lý học phần:

2.1. Giảng viên giảng dạy:                                                                                                   Mã giảng viên

1. Ths. Phạm Quốc Đảm                                                                                                          3001 - 01

2. Ths. Nguyễn Văn Quảng                                                                                                      3001 - 03

3. Ths. Trần Bắc Bộ                                                                                                                  3001 - 05

4. Ths. Vũ Quang Hay                                                                                                              3002 - 04

5. Cn. Hà Văn Thanh                                                                                                                3001 - 04

6. Cn. Hoàng Xuân Trường                                                                                                      3001 - 06

7. Cn Bùi Kim Hồng                                                                                                                  3002 - 02

8. Cn. Trần Văn Độ                                                                                                                   3002 - 03

9. Cn Nguyễn Văn Phong                                                                                                         3002 - 05

10. Cn Trần Thanh Hanh                                                                                                          3002 - 06

11. Cn Vũ Thanh Hà                                                                                                                 3002 - 07

2.2. Bộ môn: Đường lối quân sự

2.3. Khoa: Giáo dục quốc phòng

3. Điều kiện học học phần

3.1. Môn học tiên quyết: Không

3.2. Môn học học trước: Đường lối quân sự của Đảng

4. Mục tiêu của học phần

4.1. Kiến thức

4.1.1. Nắm vững nội dung cơ bản về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay. Hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. Nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của địch.

4.1.2. Nắm được khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh tương lai (nếu xảy ra).

4.1.3. Nắm vững nội dung cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng.

4.1.4. Nắm vững những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình hiện nay.

4.1.5. Nắm được những kiến thức cơ bản về dân tộc, tôn giáo, giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

4.1.6. Nắm được kiến thức cơ bản về bảo vệ an ninh  quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Hiểu rõ nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh  quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

4.1.7. Nắm được những kiến thức cơ bản về công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4.1.8. Nắm vững những kiến thức cơ bản về phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội.

4.2. Kỹ năng

4.2.1. Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao hiểu biết, chủ động phòng ngừa mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của địch, bảo vệ chế độ XHCN.

4.2.2. Cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chủ động phòng tránh và đánh thắng vũ khí công nghệ cao của địch.

4.2.3. Liên hệ tốt với thực tiễn hiện nay về xây dựng tự vệ của Nhà trường nói riêng và lực lượng dân quân tự vệ nói chung.

4.2.4. Nâng cao trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia đặc biệt là chủ quyền biển đảo.

4.2.5. Tích cực đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch.

4.2.6. Đấu tranh phòng chống có hiệu quả trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

4.2.7. Có ý thức tự giác, tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh - trật tự, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

4.2.8. Tham gia tích cực trong nhiệm vụ phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong Nhà trường và khu vực dân cư.

5. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần có 02 tín chỉ cung cấp cho sinh viên một số nội dung cơ bản về công tác quốc phòng - an ninh, trong đó gồm những nội dung về Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; Nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Ngoài ra còn trang bị cho sinh viên kiến thức Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; Xây dựng lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vv... Qua đó rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổng hợp, đánh giá, nhận định về lĩnh vực quốc phòng; biết tư duy độc lập, đề xuất những giải pháp hữu ích nhằm thực hiện thắng lợi các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng theo cương vị, chức trách được giao.

 6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần

 

Đề mục

Nội dung

Số tiết

Mục tiêu

Chương 1

Phòng chống chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

05

 

 

 

 

 

1.1

Những hiểu biết chung về chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ.(DBHB, BLLĐ)

 

4.1.1

 

 

1.2

 

Chiến lược “DBHB", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

 

1.3

Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm chống “DBHB", bạo loạn lật đổ của Đảng và Nhà nước ta.

 

1.4

Những giải pháp phòng, chống chiến lược “DBHB", bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay

 

4.2.1

Chương 2

 

Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao

05

 

2.1

Khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch

 

4.1.2

2.2

Một số biện pháp phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao

 

4.2.2

Chương 3

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp  quốc phòng

05

 

3.1

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

 

4.1.3

4.2.3

3.2

Xây dựng lực lượng dự bị động viên

 

3.3

Động viên công nghiệp quốc phòng

 

Chương 4

Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

05

 

4.1

 

Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia

 

4.1.4

4.2

 

Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia

 

4.3

Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

 

4.2.4

Chương 5

Một số nội  dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

03

 

5.1

Một số vấn đề cơ bản về dân tộc

 

4.1.5

5.2

Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo

 

5.3

Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

 

4.2.5

Chương 6

Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội

03

 

6.1

Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

 

4.1.6

 

6.2

Tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

 

6.3

 

Dự báo tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới

 

6.4

Đối tác và đối tượng đấu tranh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

 

6.5

Một số quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

 

4.2.6

6.6

Vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

 

Chương 7

 

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

02

 

7.1

Nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

4.1.7

7.2

Nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

7.3

Trách nhiệm của sinh viên trong việc tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

4.2.7

Chương 8

Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

02

 

8.1

Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm

 

4.1.8

4.2.8

8.2

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội

 

 

7. Phương pháp giảng dạy

Vận dụng phương pháp giảng dạy lý thuyết như thuyết trình, giảng giải để làm rõ các nội dung, kết hợp các phương pháp dạy học tiên tiến như phương pháp tạo tình huống, nêu vấn đề, đối thoại, tranh luận sáng tạo; tăng cường tham quan thực tế, viết thu hoạch, tiểu luận; tăng cường sử dụng các phương tiện kĩ thuật, thiết bị quân sự hiện đại phục vụ các nội dung giảng dạy; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng  - an ninh

8. Nhiệm vụ của sinh viên

Người học phải đảm bảo từ 80% thời gian có mặt tham gia học tập trong học phần;

          - Sinh viên cần đi học đầy đủ, nghiêm túc, tích cực để đảm bảo cho việc tiếp thu bài đạt hiệu quả cao;

          - Chấp hành đúng quy chế lớp học, tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp. Mang mặc trang phục thống nhất theo quy định;

          - Tích cực, chủ động ôn tập các nội dung đã học, đọc tài liệu cho các nội dung tiếp theo, hoàn thành đầy đủ các bài tiểu luận (bài tập lớn) theo quy định;

          - Tham gia đầy đủ các buổi kiểm tra thường xuyên, kiểm tra điều kiện và thi kết thúc học phần;

          - Sinh viên chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo phần hướng dẫn tự học của học phần.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Bảng 2. Đánh giá học phần

TT

Điểm thành phần

Quy định

Trọng số

1

Điểm chuyên cần

Từng buổi học trong học phần

10%

2

Điểm bài tập nhóm

- Báo cáo chuyên đề

- Được nhóm xác nhận có tham gia

30%

3

Điểm kiểm tra giữa kỳ

Kiểm tra viết (45 phút)

4

Điểm thi kết thúc học phần

- Thi viết (90 phút)

- Tham dự đủ 80% tiết trong học phần

- Dự thi kết thúc học phần

60%

 

9.1. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần sau khi nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được chấm theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm thi học phần phải đạt từ 5.0 điểm trở lên mới được công nhận hoàn thành học phần.

10. Tài liệu học tập

[1] Vụ Giáo dục quốc phòng - Bộ GD&ĐT, Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh, tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục, 2012;

[2] Khoa Giáo dục quốc phòng, Đại học Mỏ - Địa chất, Tài liệu tham khảo Giáo dục quốc phòng - an ninh, 2002.

[3] Các trang website: Khoa giáo dục quốc phòng: http://nde.humg.edu.vn; Vụ  giáo dục  quốc phòng: http://quocphonganninh.edu.vn; Báo điện tử Quân đội nhân dân: www.qdnd.vn; Báo điện tử Quốc phòng toàn dân: www.tapchiqptd.vn; Báo điện tử Công an nhân dân www.m.cand.com.vn;

[4] Tổng cục chính trị - Cục quân huấn; Tài liệu tham khảo về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư rưởng, văn hóa; Nxb Quân đội nhân dân, 2014.

[5] Bộ Quốc phòng – Vụ Giáo dục quốc phòng; Giáo trình một số nội dung cơ bản về lãnh thổ, biên giới quốc gia; Nxb Quân đội nhân dân. 2007.

[6] Giáo trình giáo dục an ninh - trật tự; dùng cho đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh; Nxb giáo dục Việt Nam, 2012.

11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị


Buổi

Nội dung

Lý thuyết (tiết)

Bài tập

(tiết)

Thực hành

(tiết)

Sinh viên cần chuẩn bị

1

Chương 1: Phòng chống chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

1.1. Những hiểu biết chung về chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ (“DBHB”, BLLĐ).

1.2. Chiến lược “DBHB", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.

1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm chống “DBHB", bạo loạn lật đổ của Đảng và Nhà nước ta.

1.4. Những giải pháp phòng, chống chiến lược “DBHB", bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay.

10

 

 

0

 

0

+ Tài liệu [1]: Bài 8 (từ trang 94 đến trang 104)

+ Trả lời câu hỏi 1,2 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 8, tài liệu [1]

+ Thảo luận nhóm (theo danh sách phân nhóm): câu hỏi 3 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 8, tài liệu [1]

+ Tra cứu nội dung trên các trang website sau:

http://nde.humg.edu.vn

đọc mục Tài liệu;

http://www.quocphonganninh.edu.vn đọc mục Thế giới, Tư liệu, Lịch sử;

www.qdnd.vn đọc mục chống diễn biến hòa bình trong thực đơn Phân tích - Bình luận

+ Tài liệu [4]: (từ trang 225 đến trang 276), phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.

2

Chương 2: Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao

2.1. Khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch

2.2. Một số biện pháp phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao

10

0

0

+ Tài liệu [1]: Bài 9 (từ trang 105 đến trang 115)

+ Trả lời câu hỏi 1,3 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 9, tài liệu [1]

+ Thảo luận nhóm (theo danh sách phân nhóm): câu hỏi 2 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 9, tài liệu [1]

+ Tra cứu nội dung trên các trang website sau:

http://www.quocphonganninh.edu.vn đọc mục Quốc phòng;

www.qdnd.vn mục Quân sự nước ngoài trong thực đơn Chuyên đề;

+ Tài liệu [2]: từ trang 70 đến trang 84)

3

Chương 3: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp  quốc phòng

3.1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

3.2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên

3.3. Động viên công nghiệp quốc phòng

10

0

0

+ Tài liệu [1]: Bài 10 (từ trang 116 đến trang 129)

+ Trả lời câu hỏi 1,3 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 10, tài liệu [1]

+ Thảo luận nhóm (theo danh sách phân nhóm): câu hỏi 2 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 10, tài liệu [1]

+ Tra cứu nội dung trên các trang website sau:

http://www.quocphonganninh.edu.vn đọc mục Dân quân tự vệ;

www.qdnd.vn mục Quân sự nước ngoài trong thực đơn Chuyên đề

+ Tài liệu [2]: từ trang 36 đến trang 42)

4

Chương 4: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

4.1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia

4.2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia

4.3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

10

0

0

+ Tài liệu [1]: Bài 11 (từ trang 130 đến trang 144)

+ Trả lời câu hỏi 1,2 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 11, tài liệu [1]

+ Thảo luận nhóm (theo danh sách phân nhóm): câu hỏi 3 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 11, tài liệu [1]

+ Tra cứu nội dung trên các trang website sau:

http://www.quocphonganninh.edu.vn đọc mục Thế giới, Tư liệu, Lịch sử;

www.qdnd.vn mục Quân sự nước ngoài trong thực đơn Chuyên đề

www.tapchiqptd.vn mục Thông tin tư liệu

+ Tài liệu [5] (từ trang 86 đến trang 103), Nội dung cơ bản xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5

Chương 5: Một số nội  dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

5.1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc

5.2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo

5.3. Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

06

0

0

+ Tài liệu [1]: Bài 12 (từ trang 144 đến trang 159)

+ Trả lời câu hỏi 1,2,3 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 12, tài liệu [1]

+ Thảo luận nhóm (theo danh sách phân nhóm): câu hỏi 4 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 12, tài liệu [1]

+ Tra cứu nội dung trên các trang website sau:

http://www.quocphonganninh.edu.vn đọc mục Thế giới, Tư liệu, Lịch sử;

www.qdnd.vn mục Quân sự nước ngoài trong thực đơn Chuyên đề

www.tapchiqptd.vn  mục Thông tin tư liệu

6

Chương 6: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội

6.1. Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;

6.3. Tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

6.3. Dự báo tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới;

6.4. Đối tác và đối tượng đấu tranh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;

6.5. Một số quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

6.6. Vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

06

0

0

+ Tài liệu [1]: Bài 13 (từ trang 160 đến trang 182)

+ Trả lời câu hỏi 1,2,3 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 13, tài liệu [1]

+ Thảo luận nhóm (theo danh sách phân nhóm): câu hỏi 4 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 13, tài liệu [1]

+ Tra cứu nội dung trên các trang website sau:

www.tapchiqptd.vn  mục Thông tin tư liệu

www.m.cand.com.vn mục Xã hội

+ Tài liệu [6] (từ trang 49 đến trang 76) tham khảo thêm về luật an ninh quốc gia. (từ trang 217 đến trang 275) Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gin trật tự an toàn xã hội.

 

7

Chương 7: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

7.1. Nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

7.2. Nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

7.3. Trách nhiệm của sinh viên trong việc tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

04

0

0

+ Tài liệu [1]: Bài 14 (từ trang 183 đến trang 206)

+ Trả lời câu hỏi 1,2 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 14, tài liệu [1]

+ Thảo luận nhóm (theo danh sách phân nhóm): câu hỏi 3 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 14, tài liệu [1]

+ Tra cứu nội dung trên các trang website sau:

www.m.cand.com.vn mục Thời sự - Chính trị

+ Tài liệu [6] (từ trang 337 đến trang 383) tham khảo về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

8

Chương 8: Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

8.1. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm

8.2. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội

 

04

0

0

+ Tài liệu [1]: Bài 15 (từ trang 206 đến trang 224)

+ Trả lời câu hỏi 1,2,3,4 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 15, tài liệu [1]

+ Thảo luận nhóm (theo danh sách phân nhóm): câu hỏi 5 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 15, tài liệu [1]

+ Tra cứu nội dung trên các trang website sau:

www.m.cand.com.vn mục Chính trị - Thời sự; mục Toàn dân phòng chống tội phạm trong thực đơn Công an trong lòng dân.

Khoa GDQP