Tài liệu tham khảo bài 2 PDF. In Email
Thứ hai, 16 Tháng 5 2016 08:58

Dưới đây là một số tài liệu tham khảo cho bài: Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Chi tiết mời bạn đọc tham khảo các file đính kèm: