• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Khoa GDQP tổ chức giảng dạy 14 nhóm GDQP - AN cho sinh viên từ tuần 24 năm học 2017 - 2018

Email In PDF.

Theo kế hoạch Giáo dục và Đào tạo năm học 2017- 2018 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, từ ngày 15/01/2018 Khoa Giáo dục quốc phòng tiến hành giảng dạy cho 14 nhóm sinh viên học môn GDQP – AN. Các môn học đợt này bao gồm: Đường lối quân sự của Đảng (mã 4300111) 02 nhóm; Công tác quốc phòng – an ninh (mã 4300112) 02 nhóm ; Quân sự chung, chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (mã 4300211) 10 nhóm. Đặc biệt trong đợt học tập này, sinh viên học phần thực hành như: Bắn súng, ném lựu đạn, đội ngũ, chiến thuật sẽ học tại khu Đô thị đại học của Nhà trường để đảm bảo yếu tố địa hình và tình huống của bài học.

Dưới đây là một số hình ảnh:

10

11

13

17

26

43

47

53

Đưa tin: Khoa GDQP