• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nghiệm thu học thuật học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Email In PDF.

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2019 của Khoa Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, sáng ngày 17/05/2019 tại văn phòng khoa Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn Đường lối quân sự và Kỹ thuật quân sự đã nghiệm thu học thuật học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 gồm: Học thuật “Làm rõ đối tác, đối tượng theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” của tác giả Trần Văn Độ và học thuật “Bảo đảm y tế trong hành quân học tập dã ngoại cho sinh viên tại cơ sở Lạng Sơn” của tác giả Trần Thanh Hanh.

Đánh giá kết quả của học thuật, các đồng chí chủ nhiệm bộ môn là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu học thuật và các thành viên đánh giá cao các học thuật đã được nghiệm thu, cụ thể: học thuật mang tính cấp thiết hiện nay trong Bộ môn, Khoa; nội dung học thuật đáp ứng đúng mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề ra, học thuật được xây dựng công phu, nghiêm túc, trình bày có hệ thống logic, chặt chẽ.

Hội đồng nghiệm thu học thuật nhất trí thông qua và đánh giá các học thuật đạt loại khá.

Sau đây là một số hình ảnh:

11

12

13


14

                                                                                                                                                                   Đưa tin: Khoa GDQP