• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Đề tài khoa học

Danh mục đề tài khoa học Khoa GDQP

Email In PDF.

DANH MỤC

ĐỀ TÀI  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA GDQP

 

TT

TÊN ĐỀ TÀI

NGƯỜI CHỦ TRÌ

NGƯỜI

CỘNG TÁC

CẤP

QUẢN LÝ

1

Lập chương trình quản lý quá trình học tập GDQP của SV trên máy tính bằng ngôn ngữ Foxprow For Windows.

35 NB-2001

Nguyễn Quế Chắt

Phạm Văn Phúc

Đỗ Kim Chiến

Khoa Quân sự

Trường

2

Đổi mới phương pháp chuẩn bị và thực hành một bài giảng môn GDQP.

T30-2003

Nguyễn Văn Quảng

Đỗ Kim Chiến

Trường

3

Cải tiến mô hình học cụ, nâng cao chất lượng dạy và học môn kỹ thuật bắn súng bộ binh.

CĐ19-2004

Nguyễn Văn Quảng

Bộ môn

Kỹ thuật quân sự

Công đoàn Trường

4

Xây dựng phương pháp thống nhât về giảng dạy lý luận quân sự.

T62-2004

Đỗ Kim Chiến

Nguyễn Văn Quảng

Trường

5

Ứng dụng phần mềm Power Point vào xây dựng bài giảng phần Quân sự - Giáo dục quốc phòng.

T29-2005

Nguyễn Xuân Quyết

Trường

6

Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập phần lý luận quân sự của sinh viên.

T30-2005

Lê Xuân Thanh

Nguyễn Văn Quảng

Trường

7

Xây dựng phương pháp thống nhất về giảng dạy kỹ thuật quân sự trong Giáo dục quốc phòng.

T28-2006

Nguyễn Xuân Quyết

 

8

Úng dụng kỹ thuật ULEAD VIDEO STUDIO Với phần mềm POWERPOINT vào xây dựng bài giảng Giáo dục quốc phòng.

T53-2007

 

Đỗ Kim Chiến

Nguyễn Văn Quảng

Trường

9

Đánh giá kết quả học tập phần kỹ thuật thuật - binh chủng của môn học GDQP bằng phương pháp thi trắc nghiệm.

T54-2007

Nguyễn Xuân Quyết

Nguyễn Văn Quảng

Trường

10

Ứng dụng phần mềm Power Point vào xây dựng bài giảng Chiến thuật bộ binh (học phần 3 GDQP).

T61-2009

Hà Văn Thanh

 

Trường

11

Xây dựng bài giảng điện tử “Lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam - Học phần 1 - Giáo dục quốc phòng” trên phần mềm PowerPoint.

T86-2010

Hà Văn Thanh

Trường

12

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Giáo dục quốc phòng cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

T87-2010

Trần Bắc Bộ

Trường

13

Một số giải pháp nhằm nâng cao trình độ nhận thức và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

T56-2011

Trần Bắc Bộ

Đỗ Kim Chiến

Phạm Quốc Đảm

Trường

14

Ứng dụng phần mềm Flash player 6 kết hợp Video studio 11 vào trong bài giảng binh khí bộ binh.

T57-2011

Vũ Quang Hay

Nguyễn Xuân Quyết

Bùi Kim Hồng

Trường

15

Tác động của chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2012.

T12-30

Phạm Quốc Đảm

Đỗ Kim Chiến

Trần Bắc Bộ

Trường

16

Một số giải pháp cơ bản nâng cao nhận thức cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất về chủ quyền lãnh thổ - biên giới quốc gia năm 2012.

T12-31

Hà Văn Thanh

Bùi Kim Hồng

Trần Văn Độ

Trường

17

Một số giải pháp nâng cao khả năng chiến đấu của Trung đội cối 82mm tự vệ Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

T13-17

Bùi Kim Hồng

Trường

18

Tích hợp phần mềm quản lý, thông báo điểm, cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh với website của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

T14-16

Trần Bắc Bộ

Phạm Quốc Đảm

Hà Văn Thanh

Trường

19

Thực trạng và giải pháp giáo dục nâng cao nhận thức của sinh viên về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay.

T15-38

Nguyễn Văn Quảng

Phạm Quốc Đảm

Trần Văn Độ

Trường

20

Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học trong giảng dạy môn Đường lối quân sự của Đảng theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

T15-39

Hà Văn Thanh

Hoàng Xuân Trường

Bùi Kim Hồng

Trường

21 

Nguyên nhân và giải pháp cơ bản phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất
T16-21
 

Phạm Quốc Đảm

Trần Văn Độ
Hoàng Xuân Trường
 Trường

 22

 Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông qua học tập môn Giáo dục quốc phòng  - an ninh.

T17-05

 

Trần Văn Độ

Trần Bắc Bộ
Vũ Quang Hay
Trường

 

 

                                         KHOA GDQP