Bài báo
Danh mục các bài báo của Khoa GDQP đã được công bố PDF. In Email
Thứ ba, 19 Tháng 4 2016 16:48

DANH MỤC

CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH

VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG

 

TT

TÊN ĐỀ TÀI

NGƯỜI CHỦ TRÌ

NGƯỜI

CỘNG TÁC

CẤP

QUẢN LÝ

1

Báo cáo Hội nghị khoa học trường lần thứ 19 năm 2010:

“Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện”

Nguyễn Văn Quảng

Đỗ Kim Chiến

 

Trường

2

Báo cáo Hội nghị khoa học trường lần thứ 20 năm 2012:

“Phòng chống “tự diễn biến” trên lĩnh vực tư tưởng lý luận và một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất”

Phạm Quốc Đảm

 

Trường

3

Báo cáo Hội nghị khoa học trường lần thứ 20 năm 2012:

“Biển đông và chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa”

 

 

Hà Văn Thanh

 

 

Bùi Kim Hồng

Trường

4

Báo cáo Hội nghị khoa học trường lần thứ 20 năm 2012:

 “Xây dựng chương trình quản lý điểm và cấp chứng chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất”

Trần Bắc Bộ

Nguyễn Văn Quảng

Trường

5

Bài báo đăng Tạp chí quốc phòng toàn dân - Số 10/2012: “Trường Đại học Mỏ - Địa chất với nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh”

Nguyễn Văn Quảng

 

Tạp chí QPTD

6

Viết kỷ yếu tham luận tại Hội thảo sĩ quan biệt phái ngành giáo dục và đào tạo năm 2012: “Hiệu quả của sự phối hợp giữa đơn vị chủ quản sĩ quan biệt phái và đơn vị sử dụng sĩ quan biệt phái trong quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh thuộc khoa Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất”

Nguyễn Văn Quảng

 

Bộ Giáo dục và ĐT

7

Bài báo đăng Tạp chí Dân quân tự vệ - Số 57/2012: “Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tự vệ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất”

Trần Bắc Bộ

 

Tạp chí DQTV

8

Kỷ yếu tại Hội thảo Sĩ quan biệt phái ngành Giáo dục và Đào tạo, 2012: “Hiệu quả của sự phối hợp giữa đơn vị chủ quản Sĩ quan biệt phái và đơn vị sử dụng Sĩ quan biệt phái trong quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh thuộc Khoa Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất”

Nguyễn Văn Quảng

 

Kỷ yếu Bộ GD&ĐT

9

Bài báo đăng Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam số 6 (84) T11/2013: “Xây dựng cơ sở dữ liệu lưới khống chế Pháo binh đảm bảo cho các nhiệm vụ chiến đấu của Binh chủng”

Trần Bắc Bộ

Bùi Thế Trung

Tạp chí MTĐTVN

10

Bài báo đăng Thông tin Khoa học quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Số 36, T12/2013 “Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu Trung đội cối 82mm tự vệ Trường Đại học Mỏ - Địa chất”.

Bùi Kim Hồng

 

Tạp chí KHQS

11

Bài báo đăng Tạp chí quốc phòng toàn dân - Số 4/2014: “Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên”

Nguyễn Văn Quảng

 

Tạp chí QPTD

12

Bài báo đăng Tạp chí Dân quân tự vệ - Số 26/2014: “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất”

Trần Bắc Bộ

Nguyễn Văn Quảng

Tạp chí DQTV

13

Bài báo tham gia Hội nghị khoa học trường lần thứ 21 năm 2014:

“Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất: thực trạng và giải pháp”

 

 

Nguyễn Văn Quảng

 

 

 

 

Trường

14

Bài báo tham gia Hội nghị khoa học trường lần thứ 21 năm 2014:

 “Chủ nghĩa ly khai dân tộc và một số giải pháp phòng chống chủ nghĩa ly khai dân tộc ở nước ta trong tình hình mới”

 

 

Bùi Kim Hồng

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phong

 

 

 

Trường

15

Bài báo tham gia Hội nghị khoa học trường lần thứ 21 năm 2014:

 “Tổng quan về biên giới trên đất liền của Việt Nam và một số giải pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất về biên giới”

 

 

Hà Văn Thanh

 

 

 

 

Trần Thanh Hanh

 

 

Trường

16

Bài báo tham gia Hội nghị khoa học trường lần thứ 21 năm 2014:

“Giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại họcMỏ - Địa chất theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập”

Trần Văn Độ

 

Trường

17

Bài báo tham gia Hội nghị khoa học trường lần thứ 21 năm 2014:

“Xây dựng và ứng dụng website khoa Giáo dục quốc phòng vào công tác thông báo kết quả học tập cho sinh viên tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất”

Trần Bắc Bộ

 

Trường

18

Bài báo đăng Tạp chí Dân quân tự vệ - Số 93/2015: “Một số giải pháp cơ bản phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam”

Nguyễn Văn Quảng

 

Tạp chí DQTV

19

Bài báo đăng Tạp chí Giáo dục & xã hội - Số Đặc biệt, T11/2015 “Đổi mới dạy học theo nhóm nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay”

Hoàng Xuân Trường

 

Tạp chí GD&XH

20

Bài báo đăng Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm Số 7/2015 “Quản lý phát triển dự án tài nguyên số hóa tài liệu nội sinh tại trung tâm thông tin - thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội”

Phạm Ngọc Cường

Trần Văn Độ

Tạp chí KHCN&TP

 

 

 

 

 

              KHOA GDQP