Разработка и создание интернет магазина Joomla

Hoạt động khoa Giáo dục - Quốc phòng

Tin tức Quốc phòng - An ninh

Tài liệu tham khảo

Hoạt động nghiên cứu khoa học

 • Báo cáo học thuật
  (02/07/2020)
  #BÁO CÁO HỌC THUẬT Đại tá ThS Phạm Quốc Đảm "Sự sụp đổ của mô hình CNXH ở Liên xô và vận dụng vào giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất" (từ 1/1/2021-1/7/2021). Đại  tá. ThS Phạm Quốc Đảm “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy bài Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN"; (Từ 01/08/2020 - 01/01.2021) Trung tá. ThS Trần Bắc Bộ " Thống nhất nội dung, phương pháp giảng bài: phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường"-  (Từ 01/08/2020 - 01/01.2021) Thượng tá ThS Vũ Quang Hay: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động văn-thể cho sinh viên Trường Đại học Mỏ-Địa chất học tập tại cơ sở tập trung" (Từ 01/08/2020 - 01/01.2021) Thượng tá ThS Trần Văn Độ: "Vận dụng hiuwowngs dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06-08-2018 của ban tổ chức Trung ương vào nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Giáo dục quốc phòng ở trường Đại học Mỏ-Địa chất hiện nay" (Từ 01/08/2020 - 01/01.2021) Thượng tá ThS Nguyễn Văn Phong: "Biện pháp bảo đảm an toàn trong kiểm tra, ném lựu đạn bài 1".(Từ 01/08/2020 - 01/01.2021) Trung úy Nghiêm Công Đĩnh: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng chế độ sinh hoạt trong học tập giáo dục quốc phòng, an ninh tại cơ sở Lạng Sơn". (Từ 01/08/2020 - 01/01.2021) Trung tá. ThS Hoàng Xuân Trường: “ Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối quốc phòng an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam áp dụng trong giảng dạy trực tuyến" (Từ 01/08/2020 - 01/01.2021) Phạm Quốc Đảm, ” Xây dựng Trung đội tự quản trong giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại cơ sở Lạng Sơn”, Từ: 01/01/2020 Đến: 01/07/2020 Trần Bắc Bộ, Ứng dụng trang thông tin điện tử nội bộ và dịch vụ mạng xã hội vào dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Khoa Giáo dục quốc phòng, Từ: 01/01/2020 Đến: 30/06/2020 Nghiêm Công Đĩnh, Một số điểm mới trong tổ chức, biên chế Quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, Từ: 01/01/2020 Đến: 26/05/2020 Hoàng Xuân Trường, Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện tại cơ sở Lạng Sơn, Từ: 01/12/2019 Đến: 26/05/2020 Vũ Quang Hay, Một số biện pháp nâng cao chất lượng nội vụ vệ sinh cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tại cơ sở Lạng Sơn, Từ: 01/03/2020 Đến: 25/05/2020 Trần Bắc Bộ, Thống nhất nội dung giảng bài: An toàn thông tin và phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Từ: 01/07/2019 Đến: 31/12/2019 Vũ Quang Hay, Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý sinh viên trong ngày nghỉ tại cơ sở Lạng Sơn, Từ: 01/09/2019 Đến: 31/12/2019 Phạm Quốc Đảm, Một số quan điểm của Clausewitz trong tác phẩm “Bàn về chiến tranh", Từ: 16/04/2019 Đến: 29/07/2019 Trần Thanh Hanh, Một số biện pháp bảo đảm y tế trong trong hành quân huấn luyện dã ngoại, Từ: 07/05/2019 Đến: 26/07/2019 Hoàng Xuân Trường, Một số giải pháp giúp cho sinh viên hứng thú khi học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, Từ: 01/01/2019 Đến: 26/07/2019 Nguyễn Văn Phong, Kinh nghiệm lấy đường ngắm cơ bản nhanh trong bài Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, Từ: 17/05/2019 Đến: 26/07/2019 Trần Văn Độ, Làm rõ đối tượng, đối tác theo tinh thần nghị quyết số 28-NQ/TW về chiến lược bảo vệ tổ Quốc trong tình hình mới, Từ: 07/05/2019 Đến: 26/07/2019 Vũ Thanh Hà, Học thuật: "Nguồn gốc và sự phát triển của vũ khí lửa", 3/5/2019 Vũ Quang Hay, Một số giải pháp tổ chức hành quân học tập dã ngoại cho sinh viên tại cơ sở Lạng Sơn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, Từ: 01/01/2019 Đến: 30/04/2019 Trần Bắc Bộ, Nguyễn Văn Quảng, Thống nhất nội dung, phương pháp giảng bài: Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Từ: 01/01/2017 Đến: 31/12/2017 Trần Bắc Bộ, Giải pháp đổi mới công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Từ: 01/01/2014 Đến: 31/12/2014
  Chi tiết...
 • Sáng kiến
  (26/05/2020)
  #SÁNG KIẾN Hoàng Xuân Trường: Đổ mới phương pháp dạỵ học môn GDQP&AN ở trường Đại học Mỏ- Địa chất; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5 Nguyễn Văn Phong: Phòng chống và Ngăn chặn âm mưu DBHB của các thế lực thù địch trong vùng đồng bào dân tộc thểu số và miền núi ở nước ta thời gian qua; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Phạm Quốc Đảm: Phòng chống "tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong sinh viên trường Đại học Mỏ Địa chất hiện nay; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Phạm Công Tú: Một số giải pháp nâng cao nhận thức cho LLTV trường Đại học Mỏ- Địa chất về đối tác, đối gượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5 Lê Thị Định: Một số giải pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức trường Đại học Mỏ-Địa chất về luật DQTV năm 2019; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Nghiêm Công Đĩnh: Định Hướng nhận thức cho sinh viên Trường Đại học mỏ-Địa chất truwpowcs sự chống phá mowismcuar các thế lực thù địch trên không gian mạng hiện nay; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Phạm Công Tú: Một số giải pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức trường Đại học Mỏ-Địa chất về luật LLDB động viên năm 2019; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5 Trần Thanh Hanh: Biện pháp nâng cao chất lượng quản lý sinh viên trong học tập GDQP&AN ở trường Đại học Mỏ-Địa chất hiện nay; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Trần Văn Độ: Phát huy tính tích cực chủ động của sinh viên trường Đại học Mỏ-Địa chất khi học GDQP&AN tập trung; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5 Ngô Văn Dương: Nâng coa ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN của sinh viên thông qua môn học GDQP&AN; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Trần Bắc Bộ: Nâng cao chất lượng hoạt động Nghiên cứu lkhoa học và công nghệ ở khoa GDQP trường đại học Mỏ-Địa chất; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Phạm Quốc Đảm: Một số giải pháp đổi mới căn bản toàn diện GDQP&AN ở trường Đại học Mỏ-Địa chất; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Nguyễn Văn Phong: Xây dựng nề nếp chính quy cho sinh viên trong cơ sở GDQP&AN Trường Đại học Mo-Địa chất; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Vũ Quang Hay: Một số biện pháp tăng cường quản lý sinh viên tại cơ sở GDQP&AN ở trường Đại học Mỏ-Địa chất; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Trần Văn Độ: Nâng cao chất lượng dạy học môn đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt nam ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Trần Thanh Hanh: Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến ở khoa GDQP trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Trần Bắc Bộ: Xây dựng đội ngũ giảng viên GDQP&AN ở trường Đại học Mỏ - Địa chất; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Phạm Quốc Đảm: Giải pháp nâng cao chất lượng gingr dạy môn học GDQP&AN ở khoa GDQP trường Đại học Mỏ - Địa chất; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Phạm Quốc Đảm: Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững;Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Phạm Quốc Đảm: Một số giải pháp để phát triển giáo dục và đào tạo Việt nam trong giai đoạn hiện nay: Báo cáo hội nghị khoa học quốc gia, khoa học xã hội với phát triển bền vững (SSSD 2022). 10/2022 Vũ Quang Hay; Một số giải pháp nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: Báo cáo hội nghị khoa học quốc gia, khoa học xã hội với phát triển bền vững (SSSD 2022). 10/2022 Trần Bắc Bộ; một số giải pháp phát huy ý chí tự lực, tự cường trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay; Báo cáo hội nghị khoa học quốc gia, khoa học xã hội với phát triển bền vững (SSSD 2022). 10/2022 Hoàng Xuân Trường, một số giải pháp nâng cao hiệu quả đấu  tranh làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay, Báo cáo hội nghị khoa học quốc gia, khoa học xã hội với phát triển bền vững (SSSD 2022). 10/2022 Trần Bắc Bộ, Giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường đại học Mỏ - Địa chất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, Kì 2, 06/2021, 61-63, 2021 Phạm Quốc Đảm, Phương pháp thảo luận nhóm và một số yêu cầu, biện pháp khi vận dụng trong dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin Khoa học quân sự Pháo Binh, 1, 60, 52, 2021
  Chi tiết...
 • Các bài bài báo trong nước
  (26/05/2020)
  #CÁC BÀI BÀI BÁO TRONG NƯỚC Hoàng Xuân Trường: Đổ mới phương pháp dạỵ học môn GDQP&AN ở trường Đại học Mỏ- Địa chất; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5 Nguyễn Văn Phong: Phòng chống và Ngăn chặn âm mưu DBHB của các thế lực thù địch trong vùng đồng bào dân tộc thểu số và miền núi ở nước ta thời gian qua; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Phạm Quốc Đảm: Phòng chống "tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong sinh viên trường Đại học Mỏ Địa chất hiện nay; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Phạm Công Tú: Một số giải pháp nâng cao nhận thức cho LLTV trường Đại học Mỏ- Địa chất về đối tác, đối gượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5 Lê Thị Định: Một số giải pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức trường Đại học Mỏ-Địa chất về luật DQTV năm 2019; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Nghiêm Công Đĩnh: Định Hướng nhận thức cho sinh viên Trường Đại học mỏ-Địa chất truwpowcs sự chống phá mowismcuar các thế lực thù địch trên không gian mạng hiện nay; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Phạm Công Tú: Một số giải pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức trường Đại học Mỏ-Địa chất về luật LLDB động viên năm 2019; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5 Trần Thanh Hanh: Biện pháp nâng cao chất lượng quản lý sinh viên trong học tập GDQP&AN ở trường Đại học Mỏ-Địa chất hiện nay; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Trần Văn Độ: Phát huy tính tích cực chủ động của sinh viên trường Đại học Mỏ-Địa chất khi học GDQP&AN tập trung; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5 Ngô Văn Dương: Nâng coa ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN của sinh viên thông qua môn học GDQP&AN; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Trần Bắc Bộ: Nâng cao chất lượng hoạt động Nghiên cứu lkhoa học và công nghệ ở khoa GDQP trường đại học Mỏ-Địa chất; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Phạm Quốc Đảm: Một số giải pháp đổi mới căn bản toàn diện GDQP&AN ở trường Đại học Mỏ-Địa chất; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Nguyễn Văn Phong: Xây dựng nề nếp chính quy cho sinh viên trong cơ sở GDQP&AN Trường Đại học Mo-Địa chất; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Vũ Quang Hay: Một số biện pháp tăng cường quản lý sinh viên tại cơ sở GDQP&AN ở trường Đại học Mỏ-Địa chất; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Trần Văn Độ: Nâng cao chất lượng dạy học môn đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt nam ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Trần Thanh Hanh: Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến ở khoa GDQP trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Trần Bắc Bộ: Xây dựng đội ngũ giảng viên GDQP&AN ở trường Đại học Mỏ - Địa chất; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Phạm Quốc Đảm: Giải pháp nâng cao chất lượng gingr dạy môn học GDQP&AN ở khoa GDQP trường Đại học Mỏ - Địa chất; Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Phạm Quốc Đảm: Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững;Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học cấp trường "Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững", 12/2022. ISBN 978-604-76-2636-5. Phạm Quốc Đảm: Một số giải pháp để phát triển giáo dục và đào tạo Việt nam trong giai đoạn hiện nay: Báo cáo hội nghị khoa học quốc gia, khoa học xã hội với phát triển bền vững (SSSD 2022). 10/2022 Vũ Quang Hay; Một số giải pháp nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: Báo cáo hội nghị khoa học quốc gia, khoa học xã hội với phát triển bền vững (SSSD 2022). 10/2022 Trần Bắc Bộ; một số giải pháp phát huy ý chí tự lực, tự cường trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay; Báo cáo hội nghị khoa học quốc gia, khoa học xã hội với phát triển bền vững (SSSD 2022). 10/2022 Hoàng Xuân Trường, một số giải pháp nâng cao hiệu quả đấu  tranh làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay, Báo cáo hội nghị khoa học quốc gia, khoa học xã hội với phát triển bền vững (SSSD 2022). 10/2022 Trần Bắc Bộ, Giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường đại học Mỏ - Địa chất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, Kì 2, 06/2021, 61-63, 2021 Phạm Quốc Đảm, Phương pháp thảo luận nhóm và một số yêu cầu, biện pháp khi vận dụng trong dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin Khoa học quân sự Pháo Binh, 1, 60, 52, 2021 Vũ Quang Hay, Pháo tự hành của quân đội một số nước trên thế giới, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 60, 121-124, 2021 Nguyễn Văn Phong, Phát huy các di sản văn hóa truyền thống cộng đồng các dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang trong phát triển du lịch cộng đồng, Tạp chí dân tộc và thời đại, Số 217, 72-77, 2021 Phạm Công Tú, Một số biện pháp nâng cao chất lượng tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, Số 59-12/2020, 51-54, 2020 Nguyễn Văn Phong, Vài nét về chính sách trang bị quốc phòng của Nhật Bản, Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 12-2020 Đại tá Nguyễn Đình Toàn, Thượng tá Vũ Quang Hay, Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Tạp chí công nghiệp quốc phòng & kinh tế, 4, 39-41, 2020 Phạm Quốc Đảm, Một số biện pháp nâng cao tính kỷ luật cho sinh viên tại cơ sở Lạng Sơn của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 58, 47-50, 2020 Vũ Quang Hay, Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Khoa Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 58, 47-50, 2020 Nguyễn Đình Toàn, Vũ Quang Hay, Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, Tạp chí công nghiệp quốc phòng & kinh tế, 3, 31-33, 2020 Hoàng Xuân Trường, Biện pháp giáo dục sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất phòng, chống tác động của thông tin sai trái trên không gian mạng hiện nay, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, Kì 2, 03/2020, 55, 2020 Nguyễn Văn Phong, Về phát triển máy bay không người lái và vũ khí, trang bị chống máy bay không người lái khi tác chiến trên biển, Tạp chí Kiến thức quốc phòng hiện đại, 2020 Vũ Quang Hay, Chiến dịch tiến công Quảng Trị năm 1972 - Một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật sử dụng Pháo binh, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, Số 54, 64-67, 2019 Trần Văn Độ, Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư trong giáo dục Đại học - Vận dụng vào đổi mới Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 57, 20, 2019 Phạm Ngọc Cường, Trần Văn Độ, Quản lý phát triển dự án tài nguyên số hóa tài liệu nội sinh tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí khoa học Công nghệ & Thực phẩm, 2019 Trần Bắc Bộ, Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 56, 32, 2019 Trần Bắc Bộ, Bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh hiện nay, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 2019 Phạm Quốc Đảm, Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới, Tạp chí thiết bị giáo dục, Kì 1, 206, 69, 2019 Phạm Quốc Đảm, Điểm mới trong công tác giảng dạy Giáo dục quốc phòng, an ninh tập trung của Khoa Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 2019 Trần Thanh Hanh, Nguyễn Văn Quảng, Hải quân Mỹ thực hiện phương thức "sát thương phân tán", Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 05-2019, 50, 2019 Nguyễn Văn Phong, Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa ở dân tộc dao trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 2019 Nguyễn Văn Phong, Một số loại vũ khí chống máy bay không người lái, Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 2019 Nguyễn Văn Phong, Vài nét về phát triển xe chiến đấu không người lái của một số nước, Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 2019 Vũ Thanh Hà, Tích cực hóa sinh viên trong giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học hiện nay, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, Kì 2 - 5/2019, 78, 2019 Trần Bắc Bộ, Một số kinh nghiệm sử dụng pháo binh chi viện cho Trung đoàn bộ binh 66 của Sư đoàn bộ binh 10 tiến công tiêu diệt căn cứ Non Nước (Tây Nguyên) năm 1972, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 2018 Phạm Quốc Đảm, Khoa Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Mỏ - Địa chất với việc nâng cao chất lượng giảng dạy, Thông tin Khoa học quân sự Pháo Binh, 2018 Phạm Quốc Đảm, Lê Thị Định, Chủ động phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên các trường đại học hiện nay, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 2018 Hoàng Xuân Trường, Một số giải pháp nhằm giúp cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất học tập tốt và yêu thích môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tạp chí Giáo dục và xã hội, 2018 Trần Thanh Hanh, Vũ Thanh Hà, Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tính thống nhất giữa nói và làm, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 6/2018, 170 kỳ 1, 183, 2018 Nguyễn Văn Phong, Quân đội Nga đẩy mạnh xây dựng năng lực tác chiến của lực lượng tác chiến có trang, thiết bị không người lái, Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 2018 Nguyễn Văn Phong, Một vài nét về việc hải quân Mỹ điều chỉnh chiến lược trên biển, Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 2018 Trần Bắc Bộ, Vũ Quang Hay, Giáo dục quốc phòng - an ninh góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật học tập cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số đặc biệt (T9-2017) Trần Bắc Bộ, Vũ Quang Hay, Đổi mới công tác quản lý sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tài liệu Giáo dục quốc phòng - An ninh, Quý 4, 2017 Trần Bắc Bộ, Đổi mới phương pháp dạy học Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 2017 Phạm Công Tú, Trần Bắc Bộ, Một số giải pháp xây dựng lực lượng tự vệ Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Dân quân tự vệ - Giáo dục quốc phòng, T7-2017, 118 (162), 52, 2017 Nguyễn Văn Phong, Vài nét về xu hướng phát triển tên lửa chống tăng hiện nay, Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 2017 Trần Thanh Hanh, Học thuyết quốc phòng Việt Nam về xây dựng sức mạnh quốc phòng tổng hợp trong thời kỳ mới, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, 12-2016, 91, 2016 Nguyễn Văn Phong, In-đô-nê-xi-a trên con đường trở thành cường quốc quân sự biển, Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 2016 Vũ Thanh Hà, Bài học kinh nghiệm về chuẩn bị lực lượng quân sự trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, 12-2016, 89, 2016 Hoàng Xuân Trường, Đổi mới dạy học theo nhóm nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số đặc biệt, 11/2015, tr. 67-70 Trần Bắc Bộ, Nguyễn Văn Quảng, Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí Dân quân tự vệ, 6, 2014 Trần Bắc Bộ, Bùi Thế Trung, Xây dựng cơ sở dữ liệu lưới khống chế Pháo binh đảm bảo cho các nhiệm vụ chiến đấu của Binh chủng, Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam, 6, 2013 Trần Bắc Bộ, Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tự vệ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí Dân quân tự vệ, 57, 2012
  Chi tiết...
 • Các báo cáo hội nghị NCKH
  (26/05/2020)
  #BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG Phạm Quốc Đảm, Nâng cao năng lực đấu tranh phòng chống luận điệu sai trái, thù địch trên mạng xã hội của giảng viên Giáo dục quốc phòng hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững", 325, 2020   Phạm Quốc Đảm, Nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa trong giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững", 357, 2020 Trần Bắc Bộ, Tác động của mạng xã hội tới sự ổn định chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững", 320, 2020 Trần Bắc Bộ, Nghiêm Công Đĩnh, Một số giải pháp kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh bảo đảm sự phát triển bền vững ở vùng biển, đảo hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững", 207, 2020 Vũ Quang Hay, Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục nhận thức cho sinh viên về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững", 333, 2020 Hoàng Xuân Trường, Nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững", 362, 2020 Trần Văn Độ, Xây dựng trung đội tự quản để nâng cao tính tự giác chấp hành kỷ luật của sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững", 366, 2020 Vũ Quang Hay, Nghiêm Công Đĩnh, Xây dựng đội ngũ tiểu đội trưởng - Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững", 375, 2020 Vũ Quang Hay, Giải pháp nâng cao công tác dân vận của khoa Giáo dục Quốc phòng tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Kỷ yếu Hội nghị khoa học chính trị, quân sự trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay, 30, 2018 (HNKH trường lần thứ 23, 2018) Vũ Quang Hay, Nhận diện Hội thánh Đức Chúa trời và một số giải pháp phòng tránh sự xâm nhập, lôi kéo sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Kỷ yếu Hội nghị khoa học chính trị, quân sự trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay, 113, 2018 (HNKH trường lần thứ 23, 2018) Trần Bắc Bộ, Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên đảm bảo khảo thí môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị khoa học chính trị, quân sự trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay, 2018 (HNKH trường lần thứ 23, 2018) Phạm Quốc Đảm, Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý giảng dạy môn giáo dục quốc phòng, an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo học chế tín chỉ, Kỷ yếu Hội nghị khoa học chính trị, quân sự trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay, 2018 (HNKH trường lần thứ 23, 2018) Phạm Công Tú, Hoàng Xuân Trường, Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động của lực lượng tự vệ trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị khoa học chính trị, quân sự trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay, 71, 2018 (HNKH trường lần thứ 23, 2018) Vũ Quang Hay, Xây dựng thế trận lòng dân dưới sự lãnh đạo của Đảng từ cách mạng tháng Tám đến nay Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 22 ESASGD, 2016 Trần Văn Độ, Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của người thầy trong chiến lược “trồng người”, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 22 ESASGD, 2016 Trần Bắc Bộ, Vũ Thanh Hà, Sử dụng mô hình bản đồ vùng biển Việt Nam tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Báo cáo Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 22 ESASGD, 2016 Phạm Quốc Đảm, Trần Thanh Hanh, Một số giải pháp phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên hiện nay, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 22 ESASGD, 2016 Hoàng Xuân Trường, Nâng cao chất lượng giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 22 ESASGD, 2016 Nguyễn Văn Phong, Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đến nay, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 22 ESASGD, 2016 Trần Bắc Bộ, Vũ Thanh Hà, Sử dụng mô hình bản đồ vùng biển Việt Nam tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 22 ESASGD, 2016 Trần Văn Độ, Giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, 2014 Trần Bắc Bộ, Xây dựng và ứng dụng website khoa Giáo dục quốc phòng vào công tác thông báo kết quả học tập cho sinh viên tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Báo cáo Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 21, 2014 Phạm Quốc Đảm, Phòng chống “tự diễn biến” trên lĩnh vực tư tưởng lý luận và một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, 2014 Trần Thanh Hanh, Hà Văn Thanh, Tổng quan về biên giới trên đất liền của Việt Nam và một số giải pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất về biên giới, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, 2014 Nguyễn Văn Phong, Bùi Kim Hồng, Chủ nghĩa ly khai dân tộc và một số giải pháp phòng chống chủ nghĩa ly khai dân tộc ở nước ta trong tình hình mới, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, 2014 Trần Bắc Bộ, Nguyễn Văn Quảng, Xây dựng chương trình quản lý điểm và cấp chứng chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 20, 2012
  Chi tiết...
 • Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Trường
  (26/05/2020)
  #ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ, CẤP TRƯỜNG Trần Bắc Bộ, Vũ Quang Hay, Hoàng Xuân Trường, Phạm Công Tú: Nâng coa chất lượng tự chủ Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Mã số : NV22-54, Nghiệm thu 26/12/2022. Pham tố Uyên, Phạm Quốc Đảm, Đặng thi hằng nga, Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay, mã số: T19 - 24, Nghiệm thu 20/05/2020 Trần Bắc Bộ, Nguyễn Tăng Liêm, Hoàng Xuân Trường, Vũ Quang Hay, Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh của Binh chủng Pháo binh thực hiện nhiệm vụ tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, mã số: 2019.03.02, Nghiệm thu 31/12/2019 Trần Văn Độ, Trần Bắc Bộ, Vũ Quang Hay, Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật cho sinh viên trường ĐH Mỏ - Địa chất thông qua học tập môn Giáo dục quốc phòng - an ninh, mã số: T17-05, Nghiệm thu 31/12/2017 Phạm Quốc Đảm, Hoàng Xuân Trường, Trần Văn Độ, Nguyên nhân và một số giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay., mã số: T16 - 21, Nghiệm thu 06/12/2016 Hà Văn Thanh, Hoàng Xuân Trường, Vũ Quang Hay Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học theo nhóm trong giảng dạy môn Đường lối quân sự của Đảng theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, mã số: T15 - 30, Nghiệm thu 01/12/2016 Nguyễn Văn Quảng, Phạm Quốc Đảm, Thực trạng và giải pháp giáo dục nâng cao nhận thức của sinh viên về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay., mã số: T15-38, Nghiệm thu 12/2015. Trần Bắc Bộ, Phạm Quốc Đảm, Hà Văn Thanh, Nghiên cứu ứng dụng và liên kết phần mềm quản lý, thông báo điểm, cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh với Website của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, mã số: T2014-16, Nghiệm thu 31/12/2014 Trần Văn Độ, Một số giải pháp nâng cao khả năng chiến đấu của trung đội cối 82mm tự vệ trường ĐH Mỏ - Địa chất năm 2013, Mã số T13 - 17, Thành viên tham gia, Nghiệm thu 12/2013 Trần Văn Độ, Một số giải pháp nâng cao nhận thức cho SV trường ĐH Mỏ - Địa chất về chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia năm 2012, Mã số T12 -31, Thành viên tham gia, Nghiệm thu 12/2012 Vũ Quang Hay (Chủ nhiệm), Ứng dụng phần mềm Flash player 6 kết hợp Video studio 11 vào trong bài giảng binh khí bộ binh., Mã số T57-2011, Nghiệm thu 12/2012 Phạm Quốc Đảm, Đỗ Kim Chiến, Trần Bắc Bộ, Tác động của chiến lược "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao nhân thức cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất, mã số: T12-30, Nghiệm thu 31/12/2012 Trần Bắc Bộ, Đỗ Kim Chiến, Phạm Quốc Đảm, Một số giải pháp nhằm nâng cao trình độ nhận thức và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Tự vệ Trường Đại học Mỏ - Địa chất, mã số: T11-56, Nghiệm thu 31/12/2011 Trần Bắc Bộ, Đỗ Kim Chiến, Phạm Quốc Đảm, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học môn Giáo dục quốc phòng cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, mã số: T87/10, Nghiệm thu 31/12/2010
  Chi tiết...