Quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn Đường lối quân sự và Kỹ thuật quân sự

Thực hiện hướng dẫn của Phòng Tổ chức Cán bộ và quy định 2007 ngày 25/12/2018 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về  quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chúc vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Trường Đại Học Mỏ - Địa chất

Được sự đồng ý của Đảng Ủy, Ban Giám Hiệu trường về  việc thực hiện quy trình Bổ nhiệm Trưởng các Bộ môn trực thuộc Khoa Giáo dục quốc phòng; Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ; Đại diện Chi ủy giáo dục quốc phòng; Đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa đã làm việc với Lãnh đạo các Bộ môn để thực hiện đúng các Quy trình bổ nhiệm Trưởng Bộ môn nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả như sau:

  1. ThS. Trần Bắc Bộ - Trưởng Bộ môn Đường lối quân sự.
  2. ThS Vũ Quang Hay - Trưởng Bộ môn Kỹ thuật quân sự.

Tiếp đó, Trưởng khoa đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng Khoa.Tại cuộc họp, ThS. Phạm Quôc Đảm, Trưởng khoa đã báo cáo Lãnh đạo, chỉ huy khoa kết quả của quy trình bổ nhiệm nhân sự Trưởng Bộ môn nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo, chỉ huy khoa đã nhất trí thông qua kết quả của quy trình. Đồng thời đề nghị 02 đồng chí có tên trên hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm chức vụ Trưởng Bộ môn trình Trưởng khoa xem xét trước khi trình Hiệu trưởng xét duyệt và ra Quyết định bổ nhiệm./