BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC

BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

 • 1. Vũ Quang Hay, Giải pháp nâng cao công tác dân vận của Khoa Giáo dục Quốc phòng tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Kỷ yếu Hội nghị khoa học chính trị, quân sự trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay, 30, 2018
 • 2. Vũ Quang Hay, Nhận diện Hội thánh Đức Chúa Trời và một số giải pháp phòng tránh sự xâm nhập, lôi kéo sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Kỷ yếu Hội nghị khoa học chính trị, quân sự trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay, 113, 2018
 • 3. Trần Bắc Bộ, Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên đảm bảo khảo thí môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay, Hội Nghị khoa học lần thứ 23 Trường Đại học Mỏ - Địa chất tháng 12 năm 2018
 • 4. Phạm Quốc Đảm, Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý giảng dạy môn giáo dục quốc phòng, an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo học chế tín chỉ, Hội nghị khoa học trường lần thứ 23
 • 5. Phạm Công Tú, Hoàng Xuân Trường, Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động của lực lượng tự vệ trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay, Hội nghị khoa học chính trị, quân sự trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay, 71, 2018
 • 6. Vũ Quang Hay, Xây dựng thế trận lòng dân dưới sự lãnh đạo của Đảng từ cách mạng tháng Tám đến nay, Hội nghị khoa học cấp trường lần thứ 22, 2016
 • 7. Trần Văn Độ, Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của người thầy trong chiến lược “trồng người”, Hội nghị khoa học trường lần thứ 22 - năm 2016
 • 8. Trần Bắc Bộ, Vũ Thanh Hà, Sử dụng mô hình bản đồ vùng biển Việt Nam tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Báo cáo Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 2 ESASGD 2016
 • 9. Phạm Quốc Đảm - Trần Thanh Hanh, Một số giải pháp phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên hiện nay, Hội nghị khoa học Trường đại học Mỏ - địa chất lần thứ 22,2016
 • 10. Hoàng Xuân Trường, Nâng cao chất lượng giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay, Hội nghị khoa học công nghệ trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 22, 2016
 • 11. Nguyễn Văn Phong, Hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam từ đại hội đảng toàn quốc lần thứ vi (1986) đến nay, Hội nghị Khoa học lần thứ 22, 2016
 • 12. Trần Bắc Bộ, Vũ Thanh Hà, Sử dụng mô hình bản đồ vùng biển Việt Nam tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội nghị khoa học lần thứ 22 - ESASGD 2016
 • 13. Trần Văn Độ, Giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập., Hội nghị khoa học trường lần thứ 21 - năm 2014
 • 14. Trần Bắc Bộ, Xây dựng và ứng dụng website khoa Giáo dục quốc phòng vào công tác thông báo kết quả học tập cho sinh viên tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Báo cáo Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 21 năm 2014
 • 15. Phạm Quốc Đảm, Phòng chống “tự diễn biến” trên lĩnh vực tư tưởng lý luận và một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội nghị khoa học Trường đại học Mỏ - địa chất lần thứ 20, 2014
 • 16. Trần Thanh Hanh, Hà Văn Thanh, Tổng quan về Biên giới trên đất liền của Việt Nam và một số giải pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất về biên giới, Hội nghị khoa học Trường lần thứ 21 năm 2014
 • 17. Nguyễn Văn Phong, Bùi Kim Hồng, Chủ nghĩa ly khai dân tộc và một số giải pháp phòng chống chủ nghĩa ly khai dân tộc ở nước ta trong tình hình mới, Hội nghị Khoa học lần thứ 21, 2014
 • 18. Trần Bắc Bộ; Nguyễn Văn Quảng, Xây dựng chương trình quản lý điểm và cấp chứng chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Báo cáo Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 20 năm 2012