• 1. Trần Bắc Bộ, Vũ Quang Hay, Hoàng Xuân Trường, Phạm Công Tú: Nâng cao chất lượng tự chủ Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Mã số : NV22-54, Nghiệm thu 26/12/2022.
 • 2. Pham tố Uyên, Phạm Quốc Đảm, Đặng thi hằng nga, Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay, mã số: T19 - 24, Nghiệm thu 20/05/2020
 • 3. Trần Bắc Bộ, Nguyễn Tăng Liêm, Hoàng Xuân Trường, Vũ Quang Hay, Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh của Binh chủng Pháo binh thực hiện nhiệm vụ tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, mã số: 2019.03.02, Nghiệm thu 31/12/2019
 • 4. Trần Văn Độ, Trần Bắc Bộ, Vũ Quang Hay, Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật cho sinh viên trường ĐH Mỏ - Địa chất thông qua học tập môn Giáo dục quốc phòng - an ninh, mã số: T17-05, Nghiệm thu 31/12/2017
 • 5. Phạm Quốc Đảm, Hoàng Xuân Trường, Trần Văn Độ, Nguyên nhân và một số giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay., mã số: T16 - 21, Nghiệm thu 06/12/2016
 • 6. Hà Văn Thanh, Hoàng Xuân Trường, Vũ Quang Hay Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học theo nhóm trong giảng dạy môn Đường lối quân sự của Đảng theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, mã số: T15 - 30, Nghiệm thu 01/12/2016
 • 7. Nguyễn Văn Quảng, Phạm Quốc Đảm, Thực trạng và giải pháp giáo dục nâng cao nhận thức của sinh viên về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay., mã số: T15-38, Nghiệm thu 12/2015.
 • 8. Trần Bắc Bộ, Phạm Quốc Đảm, Hà Văn Thanh, Nghiên cứu ứng dụng và liên kết phần mềm quản lý, thông báo điểm, cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh với Website của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, mã số: T2014-16, Nghiệm thu 31/12/2014
 • 9. Trần Văn Độ, Một số giải pháp nâng cao khả năng chiến đấu của trung đội cối 82mm tự vệ trường ĐH Mỏ - Địa chất năm 2013, Mã số T13 - 17, Thành viên tham gia, Nghiệm thu 12/2013
 • 10. Trần Văn Độ, Một số giải pháp nâng cao nhận thức cho SV trường ĐH Mỏ - Địa chất về chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia năm 2012, Mã số T12 -31, Thành viên tham gia, Nghiệm thu 12/2012
 • 11. Vũ Quang Hay (Chủ nhiệm), Ứng dụng phần mềm Flash player 6 kết hợp Video studio 11 vào trong bài giảng binh khí bộ binh., Mã số T57-2011, Nghiệm thu 12/2012
 • 12. Phạm Quốc Đảm, Đỗ Kim Chiến, Trần Bắc Bộ, Tác động của chiến lược "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao nhân thức cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất, mã số: T12-30, Nghiệm thu 31/12/2012
 • 13. Trần Bắc Bộ, Đỗ Kim Chiến, Phạm Quốc Đảm, Một số giải pháp nhằm nâng cao trình độ nhận thức và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Tự vệ Trường Đại học Mỏ - Địa chất, mã số: T11-56, Nghiệm thu 31/12/2011
 • 14. Trần Bắc Bộ, Đỗ Kim Chiến, Phạm Quốc Đảm, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học môn Giáo dục quốc phòng cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, mã số: T87/10, Nghiệm thu 31/12/2010
 • Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  Tầng 7, phòng 710, Nhà C12 tầng, Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  Tel: (+84-24) 38387615  
  Email: giaoducquocphong@humg.edu.vn