Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy và đồng hóa giáo viên trong các bộ môn thuộc Khoa giáo dục quốc phòngNgày 04 tháng 9 năm 2020, Bộ môn kỹ thuật quân sự đã tiến hành thông qua bài: Tính năng, cấu tạo, cách sử dụng một số loại lự đạn thường dùn và nép lựu đạn bài 1; Người thực hiện: Giảng viên Nghiêm Công Đĩnh  dưới sự tham gia của tất cả các giảng viên trong Khoa; Đây là việc làm thường xuyên của các bộ môn và của Khoa. Với mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh,  đồng thời tạo điều k caciện cho các giảng viên nâng cao kiến thức có thể giảng dạy toàn diên các môn trong chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định.

Giảng viên Nghiêm công Đĩnh, bộ môn kỹ thuật quân sự thông qua bài Kỹ thuật Lựu đan