Trước những diễn biến phức tạp của tình hình nhiễm bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra, khi bước vào năm học 2020 - 2021 Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra quyết định 03 tuần đầu của học kỳ một tiếp tục chuyển đổi hình thức học do dịch Covid-19 tới toàn bộ giảng viên, sinh viên toàn trường.Ngay sau khi nhận được thông báo của Nhà trường về việc chuyển đổi hình thức học tập, Khoa Giáo dục quốc phòng đã tổ chức sinh hoạt khoa để quán triệt chủ trương, nhiệm vụ Nhà trường giao; bàn biện pháp tổ chức thực hiện sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Giao nhiệm vụ cho toàn thể giảng viên trong Khoa tiếp tục sử dụng Microsoft Teams để giảng dạy trực tuyến đồng thời trao đổi hướng dẫn thống nhất trong toàn Khoa nội dung, phương pháp giảng dạy trực tuyến trên ứng dụng Microsoft Teams. Quá trình giảng dạy, các giảng viên trong Khoa đã cung cấp đầy đủ đề cương chi tiết, bài giảng, bài tập và các hình thức trao đổi và làm việc với sinh viên qua hệ thống Office365 của Nhà trường. Chấp hành nghiêm thời gian giảng dạy các học phần theo kế hoạch trên hệ thống quản lý đào tạo của Nhà trường tại bộ môn. Kịp thời liên hệ với các sinh viên trong lớp học phần mình quản lý để có kế hoạch học tập và kiểm tra quá trình học và quản lý quân số tham gia tỉ mỉ, chu đáo và chính xác.

 

Đại tá. Trưởng khoa Phạm Quốc Đảm đang giảng dạy trực tuyến cho sinh viên nhóm 90 Công tác quốc phòng và an ninh