Báo cáo học thuật kỳ 1 năm học 2020-2021 Khoa Giáo dục quốc phòng

Bộ môn Đường lối quân sự có: 04 báo cáo được trình bày và tiến hành thảo luận.

1.Trung tá. ThS Trần Bắc Bộ " Thống nhất nội dung, phương pháp giảng bài: phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường"

2. Đại  tá. ThS Phạm Quốc Đảm “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy bài Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN";

3.Trung tá. ThS Hoàng Xuân Trường: “ Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối quốc phòng an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam áp dụng trong giảng dạy trực tuyến"

4. Thượng tá ThS Trần Văn Độ: "Vận dụng hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06-08-2018 của ban tổ chức Trung Ương vào nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ Giáo dục quốc phòng ở Trường Đại học Mỏ-Địa chất hiện nay"

Bộ môn Ký thuật quân sự có: 03 báo cáo được trình bày và tiến hành thảo luận.

1. Thượng tá ThS Vũ Quang Hay: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động văn-thể cho sinh viên Trường Đại học Mỏ-Địa chất học tập tại cơ sở tập trung"

2. Thượng tá ThS Nguyễn Văn Phong: "Biện pháp bảo đảm an toàn trong kiểm tra, ném lựu đạn bài 1".

3. Trung úy Nghiêm Công Đĩnh: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng chế độ sinh hoạt trong học tập giáo dục quốc phòng, an ninh tại cơ sở Lạng Sơn".

Đây là một hoạt động thường xuyên trong công tác nghiên cứu khoa học, giúp các giảng viên có thêm những kiến thức về giảng dạy thực hành tại cơ sở Lạng Sơn và ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng các kiến thức chuyên sâu trong các nội dung giảng dạy để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.