Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 17-02-2019 Hiệu Trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra thông báo số 74/MĐC-ĐTĐH về việc chuyển đổi hình thức học do dịch nCOV tới toàn bộ giảng viên và sinh viên trong toàn trường. Ngay sau khi nhận được thông báo của Nhà trường về việc chuyển đổi hình thức học tập, Khoa Giáo dục quốc phòng đã tổ chức sinh hoạt khoa để quán triệt chủ trương, nhiệm vụ Nhà trường giao; bàn biện pháp tổ chức thực hiện sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Giao nhiệm vụ cho toàn thể giảng viên trong Khoa tiếp tục sử dụng phần mềm Microsoft Teams để giảng dạy trực tuyến cho sinh viên K65 và các sinh viên khoá cũ đồng thời trao đổi hướng dẫn thống nhất trong toàn Khoa nội dung, phương pháp giảng dạy trực tuyến trên ứng dụng Microsoft Teams. Quá trình giảng dạy, các giảng viên trong Khoa đã cung cấp đầy đủ đề cương chi tiết, bài giảng, bài tập và làm việc với sinh viên qua hệ thống Office 365 của Nhà trường. Chấp hành nghiêm thời gian, quy định về giảng dạy trực tuyến các học phần theo kế hoạch trên hệ thống quản lý đào tạo của Nhà trường tại bộ môn. Kịp thời liên hệ với các sinh viên trong lớp học phần mình quản lý để có kế hoạch học tập và kiểm tra quá trình học cho phù hợp.