Trước tình hình nước ta đã kiểm soát được dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra. Cùng với các trường khác, Trường Đại học Mỏ-Địa chất chính thức cho sinh viên học tập trở lại. Khoa Giáo dục quốc phòng đã tổ chức sinh hoạt khoa để quán triệt chủ trương, nhiệm vụ Nhà trường giao; bàn biện pháp tổ chức thực hiện sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Giao nhiệm vụ cho toàn thể giảng viên trong Khoa tiếp tục đưa sinh vên lên Lạng Sơn để học tập phần thực hành theo yêu câu của tự chủ môn học Giáo dục quốc phòng, đồng thời trao đổi hướng dẫn thống nhất trong toàn Khoa nội dung, phương pháp giảng dạy làm sao vừa bảo đảm chất lượng vừa phòng dịch tốt cho sinh viên. Quá trình giảng dạy, các giảng viên trong Khoa đã thực hiện nghiên túc các biện pháp phòng dịch theo quy định, phối hợp chặt chẽ với Trung Tâm ý tế Phường Đông Kinh, Trung đoàn 123 trong công tác phòng dịch, cung cấp đầy đủ các phương tiện phòng dịch theo yêu cầu của Nhà trường. Chấp hành nghiêm thời gian giảng dạy các học phần theo kế hoạch đào tạo của nhà trường. Kịp thời đề xuất với Nhà trường bổ xung những vật chất còn thiếu trong công tác phòng dịch cũng như các điều kiện bảo đảm  cho sinh hoạt hàng ngày cho sinh viên khi ăn ở tập trung trên tại cơ sở Lạng Sơn.

Giao lưu văn nghệ trên Lạng Sơn