Tập tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu học tập chính trị, pháp luật của lực lượng tự vệ Cụm 6 năm 2023. Gồm 07 chủ đề:

  1. Quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.
  2. Dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
  3. Kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
  4. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  5. Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.
  6. Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.
  7. Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019.
Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tầng 7, phòng 710, Nhà C12 tầng, Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84-24) 38387615  
Email: giaoducquocphong@humg.edu.vn