Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-ĐU, ngày 14 tháng 4 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2020 của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Chi bộ Giáo dục quốc phòng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Được sự phân công của Chi ủy, đồng chí Phó Bí thư Trần Bắc Bộ đã chuẩn bị và thực hiện báo cáo chuyên đề "Xây dựng Chi bộ Giáo dục quốc phòng đoàn kết thống nhất cao và Chi bộ trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Báo cáo đã bám sát mục tiêu, yêu cầu của hướng dẫn. Có nhiều ý kiến tham gia thảo luận tại buổi sinh hoạt.

Đây là một hoạt động thường xuyên trong công tác sinh hoạt Đảng, giúp đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực nhất, dễ nhớ, dễ làm, tránh hình thức./.