Phạm Quốc Đảm, Nâng cao năng lực đấu tranh phòng chống luận điệu sai trái, thù địch trên mạng xã hội của giảng viên Giáo dục quốc phòng hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững", 325, 2020  

Phạm Quốc Đảm, Nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa trong giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững", 357, 2020

Trần Bắc Bộ, Tác động của mạng xã hội tới sự ổn định chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững", 320, 2020

Trần Bắc Bộ, Nghiêm Công Đĩnh, Một số giải pháp kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh bảo đảm sự phát triển bền vững ở vùng biển, đảo hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững", 207, 2020

Vũ Quang Hay, Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục nhận thức cho sinh viên về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững", 333, 2020

Hoàng Xuân Trường, Nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững", 362, 2020

Trần Văn Độ, Xây dựng trung đội tự quản để nâng cao tính tự giác chấp hành kỷ luật của sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững", 366, 2020

Vũ Quang Hay, Nghiêm Công Đĩnh, Xây dựng đội ngũ tiểu đội trưởng - Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững", 375, 2020

Vũ Quang Hay, Giải pháp nâng cao công tác dân vận của khoa Giáo dục Quốc phòng tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Kỷ yếu Hội nghị khoa học chính trị, quân sự trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay, 30, 2018 (HNKH trường lần thứ 23, 2018)

Vũ Quang Hay, Nhận diện Hội thánh Đức Chúa trời và một số giải pháp phòng tránh sự xâm nhập, lôi kéo sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Kỷ yếu Hội nghị khoa học chính trị, quân sự trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay, 113, 2018 (HNKH trường lần thứ 23, 2018)

Trần Bắc Bộ, Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên đảm bảo khảo thí môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị khoa học chính trị, quân sự trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay, 2018 (HNKH trường lần thứ 23, 2018)

Phạm Quốc Đảm, Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý giảng dạy môn giáo dục quốc phòng, an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo học chế tín chỉ, Kỷ yếu Hội nghị khoa học chính trị, quân sự trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay, 2018 (HNKH trường lần thứ 23, 2018)

Phạm Công Tú, Hoàng Xuân Trường, Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động của lực lượng tự vệ trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị khoa học chính trị, quân sự trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay, 71, 2018 (HNKH trường lần thứ 23, 2018)

Vũ Quang Hay, Xây dựng thế trận lòng dân dưới sự lãnh đạo của Đảng từ cách mạng tháng Tám đến nay Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 22 ESASGD, 2016

Trần Văn Độ, Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của người thầy trong chiến lược “trồng người”, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 22 ESASGD, 2016

Trần Bắc Bộ, Vũ Thanh Hà, Sử dụng mô hình bản đồ vùng biển Việt Nam tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Báo cáo Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 22 ESASGD, 2016

Phạm Quốc Đảm, Trần Thanh Hanh, Một số giải pháp phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên hiện nay, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 22 ESASGD, 2016

Hoàng Xuân Trường, Nâng cao chất lượng giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 22 ESASGD, 2016

Nguyễn Văn Phong, Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đến nay, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 22 ESASGD, 2016

Trần Bắc Bộ, Vũ Thanh Hà, Sử dụng mô hình bản đồ vùng biển Việt Nam tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 22 ESASGD, 2016

Trần Văn Độ, Giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, 2014

Trần Bắc Bộ, Xây dựng và ứng dụng website khoa Giáo dục quốc phòng vào công tác thông báo kết quả học tập cho sinh viên tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Báo cáo Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 21, 2014

Phạm Quốc Đảm, Phòng chống “tự diễn biến” trên lĩnh vực tư tưởng lý luận và một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, 2014

Trần Thanh Hanh, Hà Văn Thanh, Tổng quan về biên giới trên đất liền của Việt Nam và một số giải pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất về biên giới, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, 2014

Nguyễn Văn Phong, Bùi Kim Hồng, Chủ nghĩa ly khai dân tộc và một số giải pháp phòng chống chủ nghĩa ly khai dân tộc ở nước ta trong tình hình mới, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, 2014

Trần Bắc Bộ, Nguyễn Văn Quảng, Xây dựng chương trình quản lý điểm và cấp chứng chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 20, 2012

Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tầng 7, phòng 710, Nhà C12 tầng, Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84-24) 38387615  
Email: giaoducquocphong@humg.edu.vn