×
Nguyễn Văn Phong
Thượng tá - ThSNguyễn Văn Phong
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Văn Phong
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật quân sự
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1974
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438387615
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Các hướng nghiên cứu chủ yếu
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. PHÁT HUY CÁC DI SẢN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH HÀ GIANG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG, DÂN TỘC VÀ THỜI ĐẠI, 2021

2. VÀI NÉT VỀ CHÍNH SÁCH TRANG BỊ QUỐC PHÒNG CỦA NHẬT BẢN, tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 2020

3. Một vài nét về việc hải quân Mỹ điều chỉnh chiến lược trên biển, tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 2018

4. Nguyễn Văn Phong, IN-ĐÔ-NÊ-XI-A TRÊN CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH CƯỜNG QUỐC QUÂN SỰ BIỂN, Tạp chí KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG, 2016

5. Nguyễn Văn Phong, VÀI NÉT VỀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÊN LỬA CHỐNG TĂNG HIỆN NAY, tạp chí KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG HIỆN ĐẠI, 2017

6. Nguyễn Văn Phong, QUÂN ĐÔI NGA ĐẨY MẠNH XÂY DƯNG NĂNG LỰC TÁC CHIẾN CỦA LỰC LƯỢNG TÁC CHIẾN CÓ TRANG, THIẾT BỊ KHÔNG NGƯỜI LÁI, Kiến thức quốc phòng hiện đại, 2018

7. Nguyễn Văn Phong, Một vài nét về việc hải quân Mỹ điều chỉnh chiến lược trên biển, Kiến thức quốc phòng hiện đại, 2018

8. Nguyễn Văn Phong, Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa ở dân tộc dao trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, Kiến thức quốc phòng hiện đại, 2019

9. Nguyễn Văn Phong, Một số loại vũ khí chống máy bay không người lái, Kiến thức quốc phòng hiện đại, 2019

10. Nguyễn Văn Phong, Vài nét về phát triển xe chiến đấu không người lái của một số nước, Kiến thức quốc phòng hiện đại, 2019

11. Nguyễn Văn Phong, Về phát triển máy bay không người lái và vũ khí, trang bị chống máy bay không người lái khi tác chiến trên biển, Kiến thức quốc phòng hiện đại, 2020

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. BIÊN ĐỔI VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM TỪ ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC ĐẾN NAY, BIÊN ĐỔI VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM TỪ ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC ĐẾN NAY, 2021