×
Nghiêm Công Đĩnh
Thượng úyNghiêm Công Đĩnh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nghiêm Công Đĩnh
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật quân sự
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1987
Giới tính Nam
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Các hướng nghiên cứu chủ yếu