BAN CHỦ NHIỆM KHOA

avatar
Đại tá.ThS Phạm Quốc Đảm

BAN CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

avatar
Đại tá - ThS Phạm Quốc Đảm
avatar
Thượng tá - ThS Trần Bắc Bộ
avatar
Đại tá - ThS Nguyễn Văn Quảng
avatar
Thượng tá - ThS Phạm Quốc Đảm
avatar
Đại tá - CN Bùi Kim Hồng

Phó Trưởng khoa

avatar
Đại tá - CN Nguyễn Xuân Quyết
avatar
Đại tá - KS: Đỗ Kim Chiến

Trưởng Khoa  (2000 - 2011)

avatar
Đại tá - CN: Nguyễn Văn Quảng

Phó trưởng Khoa  (2007 - 2011)

avatar
Thượng tá: Dương Văn Thế

Trưởng Khoa  (1987 - 2001)

avatar
Trung tá: Bùi Văn Dực

Phó trưởng Khoa  (1985 - 1993)

avatar
Đại tá: Hoàng Tuấn

Trưởng Khoa  (1982 - 1987)

avatar
Trung tá: Nguyễn Nghinh

Phó trưởng Khoa  (1982 - 1985)

avatar
Đại úy: Nguyễn Vĩnh Hiếu

Trưởng Ban quân sự  (1967 - 1969)