NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY:

1. Lãnh đạo việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của cấp trên

Tổ chức cho chi bộ nghiên cứu, quán triệt, nắm vững Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, trực tiếp là của Đảng uỷ Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Bí thư chi bộ cùng tập thể chi uỷ xây dựng chương trình hành động của khoa và đưa ra chi bộ quyết định; Chi uỷ chịu sự kiểm tra, giám sát về mọi mặt của cấp uỷ cấp trên. Chi uỷ phải thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp uỷ cấp trên và uỷ có trách nhiệm góp ý kiến, phản ảnh những ý kiến của đảng viên và quần chúng đối với chủ trương, biện pháp lãnh đạo của cấp uỷ cấp trên.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị

Nắm vững nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, tổ chức cho cán bộ, Đảng viên nghiên cứu, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, hướng dẫn công tác của cấp trên. Tổ chức thực hiện các Nghị quyết đến nơi, đến chốn, có kết quả cụ thể rõ rệt. Kiểm tra  chấp hành nghị quyết chi bộ của đảng viên; kiểm tra hoạt động của chính quyền, các tổ chức đoàn thể cùng cấp trong việc trong  việc thực hiện NQ của chi bộ; Chi uỷ lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ.

3. Lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ

- Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi uỷ và Chi bộ

Mục đích của sinh hoạt chi uỷ, chi bộ: thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên;  Thực hiện đúng quy định tại điểm 2, điều 24 của Điều lệ Đảng "Chi bộ, chi uỷ họp thường lệ mỗi tháng 1 lần"

- Chi uỷ lãnh đạo việc chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên

Thường xuyên coi trọng giáo dục, nâng cao bàn lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng viên; Trong công tác quản lý đảng viên, chi uỷ phải gắn giáo dục với quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên; Chi uỷ cần làm tốt công tác kiểm tra, phát hiện và kiên quyết đưa ra khỏi đảng những phần tử thoái hoá, biến chất; Thường xuyên tiến hành công tác bồi dưỡng nguồn, phát triển đảng

4. Lãnh đạo các đoàn thể ở cơ sở:

Chi ủy có trách nhiệm chăm lo xây dựng các đoàn thể nhân dân. Chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có nề nếp, chất lượng và hiệu quả; Chi uỷ lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ. Bí thư chi bộ cùng chi ủy lãnh đạo trực tiếp tổ chức đoàn thanh niên; Chi uỷ khuyến khích, tạo điều kiện để các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên thi đua thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động có hiệu quả; Theo định kỳ, chi uỷ làm việc với người phụ trách và các đoàn thể để góp ý kiến trong việc lãnh đạo thực hiện đường lối chính sách của Đảng, nghị quyết của chi bộ và chương trình hành động của các đoàn thể; Chi uỷ lãnh đạo chặt chẽ việc tổ chức các kỳ đại hội, hội nghị công nhân viên chức, đại hội và hội nghị các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Thành tích đã đạt được:

- Năm 2016: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (01 đảng viên được khen thưởng)

- Năm 2017: Trong sạch vững mạnh (01 đảng viên được khen thưởng)

- Năm 2018: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (02 Đảng viên được khen thưởng) 

- Năm 2019: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (02 Đảng viên được khen thưởng) 

- Năm 2020: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (03 Đảng viên được khen thưởng)

- Năm 2021: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (02 Đảng viên được khen thưởng)

- Năm 2022: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (02 Đảng viên được khen thưởng) 

×

Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tầng 7, phòng 710, Nhà C12 tầng, Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84-24) 38387615  
Email: giaoducquocphong@humg.edu.vn