TÀI LIỆU THAM KHẢO GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT TỰ VỆ NĂM 2023
  (13/06/2023 14:06:21)
  Tập tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu học tập chính trị, pháp luật của lực lượng tự vệ Cụm 6 năm 2023. Gồm 07 chủ đề: Quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019. Tệp đính kèm: FileMô tảDung lượng tệpNgày tạo 1. Quan diem cua dang ve doi tac doi tuong cua CMVN trong tinh hinh moi.pdf 5032 kB2023-06-13 21:06 2. DQTV tham gia XD nen quoc phong toan dan bao ve to quoc VNXHCN.pdf 4460 kB2023-06-13 21:07 3. Ket hop kinh te VHXH DN voi QP-AN trong XD va bao ve TQ VNXHCN.pdf 4932 kB2023-06-13 21:07 4. Chu nghia Mac-Lenin TT HCM la nen tang tu tuong kim chi nam cho hanh dong.pdf 4192 kB2023-06-13 21:07 5. Duong loi chinh sach doi ngoai cua Dang Nha nuoc ta.pdf 3522 kB2023-06-13 21:07 6. DQTV lam cong tac van dong quan chung tham gia xay dung co so VMTD.pdf 369 kB2023-06-13 21:07 7. Noi dung co ban cua Luat DQTV nam 2019.pdf 371 kB2023-06-13 21:07
  Chi tiết...  KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN TỰ VỆ NĂM 2023
  (10/06/2023 04:24:04)
       Thực hiện Kế hoạch Số 291/MĐC-GDQP, ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Từ ngày 14/6/2023 đến ngày 21/6/2023, Ban chỉ huy Quân sự Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức huấn luyện cho lực lượng tự vệ của Nhà trường. Chi tiết nội dung Kế hoạch dưới đây: Tệp đính kèm: FileMô tảDung lượng tệpNgày tạo 291 GDQP.pdf 1662 kB2023-06-10 11:23
  Chi tiết...  LỊCH HỌC KỲ PHỤ 2022-2023
  (09/06/2023 01:49:17)
  Tệp đính kèm: FileMô tảDung lượng tệpNgày tạo LỊCH HỌC GDQP&AN KỲ PHỤ NĂM 2022-2023 36 kB2023-06-09 08:44
  Chi tiết...